Ihannevaltio; onko se mahdollinen?


 

Kaksi filosofia: Platon ja Swedenborg

Historiallisesta ulottuvuudesta huolimatta tässä kirjoituksessa käsitellään yhteiskunta- tai valtiomallia, jonka kirjoittaja haluaisi toteutuvan tulevaisuudessa. Sivuamme antiikin Kreikan historiaa ja Euroopan valistusajan tuulahduksia, esittämällä Platonin ja Emanuel Swedenborgin filosofisesta yhteiskunnallisesta ajattelusta.

Platon esitti teoksessaan Valtio kehittämäänsä teoreettista mallia ihannevaltion rakenteesta. Teos on saanut utopiakirjallisuuden aloittajan leiman; ”utopia” tarkoittaa paikkaa, jota ei todellisuudessa ole olemassa. Tuskinpa Platonin ihannevaltio mallia pystytään reaalimaailmassa täydellisesti edes toteuttamaankaan (Platon 2012).

Platonin täydellisen valtion malli perustuu hänen ihmiskäsitykseensä. Hän ymmärsi ihmissielun jakaantuvan kolmeen osaan, joita ovat järkisielu, intosielu ja himosielu. Järkisielu on sielun ajatteleva osa, intosielu puolestaan voi tuntea rohkeutta, pelkoa, suuttumusta tai inhoa. Himosielu on sielun laajin osa, joka on täynnä erilaisia haluja ja himoja. Jokin näistä kolmesta sielunosasta on aina ihmisellä muita osia hallitsevampi. Platonin ihannevaltio teoria pohjautuu tähän luokkajakoon: ihmiset jaetaan eri yhteiskuntaluokkiin sielullisten kykyjensä mukaan. Jaon perusteena käytetään kunkin hallitsevan sielunosan aluetta. Platonin mukaan ristiriidat yhteiskunnassa ihmisen joutuessa yhteiskuntaluokkaan, joka ei vastaa hänen vallitsevaa sielunosaansa. Platonin utopiassa on kolme yhteiskuntaluokkaa. Alinta ja suurinta luokkaa edustavat työntekijät ja palvelijat. Tämän luokan ihmisiä hallitsee määräävänä osana himosielu. Seuraava yhteiskuntaluokka muodostuisi vartijoista ja sotilaista. Heillä hallitseva sielunosa on toimenkuvansa mukaisesti intosielu, johon myös sisältyy rohkeus. Huipun muodostaa Platonin luokkayhteiskunnassa yksinvaltaisesti johtava filosofikuningas. Hänellä hallitseva sielunosa on järkisielu. Johtaja on hankkinut pitkän, noin 50 vuotta kestäneen koulutuksensa aikana perusteellisen ja syvällisen ajattelun taidon, jonka avulla hän kykenee ideoimaan maailmaa (ks. Platonin ideaoppi). Platon käsitteli ideaoppia ennen kaikkea dialogeissaan Valtio, Faidon, Faidros, Menon ja Parmenides.

Emanuel Swedenborg [ES] (1688-1771) oli 1700-luvun yleisnero, jonka tieteellinen tuotanto kattaa yli neljä hyllymetriä teoksia. Puuttumatta tähän sen enempää, esitettäköön hiukan Swedenborgin ja Platoni yhtäläisyydestä valtiollisen esitystavan suhteen. Kun Platon esittää täydellisessä valtion mallissaan, valtion muodostuvan järki-, into- ja himosielusta, niin samoin Swedenborg kuvaa taivaallisen valtiorakenteen muodostuvan kolmesta osa-alueesta tai valtakunnasta. ES:n mukaan taivas jakaantuu kahteen valtakuntaan (taivaallinen valtakunta ja henkinen valtakunta) ja yksityisosastot kolmeen eri taivaaseen (taivaallinen, henkinen ja luonnollis-henkinen taivas) ja erikoisosastot lukuisiin yhteiskuntiin. Pääosastoja kutsutaan valtakunniksi, siksi, että taivasta kutsutaan ”Jumalan valtakunnaksi” (Swedenborg 1940).

Tosin ES puhuu taivaiden yhteiskunnista ja Platon vastaavasti maanpäällisestä valtiomallista, mutta kuitenkin Platonin kolmijako muistuttaa Swedenborgin mallia esimerkiksi seuraavasti: Platonin järkisielua vastaa ES:n taivaallinen valtakunta (Coelestiaalinen valtakunta), Platonin intosielua vastaa ES:n taivaan henkinen eli spirituaalinen valtakunta ja Platonin himosielua lähenee ES:n luonnollis-henkinen taivas. Nyt on muistettava, että ES:n taivaan rakenne ulottuu koskemaan myös ihmisen sielun koostumusta. Siten ihmiselle on mahdollista avautua henkisen kehityksen myötä, ensin rationaalinen aste sitten spirituaalinen sekä viimein taivaallinen eli coelestiaalinen mielen aste.

Tulevaisuuden ”ihannevaltion” rakenne?

Vapaa sivilisaatio niin yleisesti kuin myös yksityisesti: Suomen kuin myös muidenkin Euroopan Unionin maiden tulisi, mikäli mahdollista, erota Euroopan unionista, ja Israelin & USA:n eturintaman hännystelystä tulisi täydellisesti luopua. Geopoliittisen asemansa muistaen maamme olisi puolueeton, unohtaen Natoon liittymisen. Muodostaisimme ystävälliset suhteet Venäjään ja SCO-liiton maihin. Luonnollisesti diplomaattiset suhteet täytyisi säilyttää myös muihin valtioihin, jopa Israeliin.

Valtiot, kuten Suomi, olisivat itsenäisiä kansallisvaltioita, jotka saisivat oman rahan ja valuuttansa paino-oikeuden. USA:n keskuspankin (FED) kaltaisten yksityisten pankkien hyötyyn sitoutumattoman rahan painattamisoikeus ja sen järjetön koronkiskonta tulisi täysin eliminoida. Pankkitoiminta täytyisi modifioida humanistiseksi liiketoiminnaksi. Myös Suomen pankkilaitokset ovat osa eliitin ryöstöön ja riistoon perustuvasta kansainvälisistä rahoituslaitoksista.

Talouselämä ja yritysmaailma hyödyntäisivät ennen muuta paikallista tasoa. Tuotannon saalis jäisi oman maan käyttöön. Humanistisessa pankkijärjestelmässä asiakkaan ottamia lainoja ei kirjattaisi pankin varantoon. Ne eivät olisi uutta rahaa, vaan lainaamista tulevaisuuden työstä. Toisin sanoen, rahan määritelmä supistuisi ja sen yhteys tuottavaan työhön parantuisi. Erikoisesti heti täytyisi huomioida se, että investointipankit olisivat vastuuvelvollisia itselleen ja muille aiheuttamistaan tappioista.

Lainasta ei perittäisi niin suurta korkoa kuin nykyisin. Kiinteistöjen omistaminen helpottuisi. Esimerkiksi pankit voisivat omistaa asuntoja, joita asiakkaat ostaisivat. Joka kuukausi, kun asiakas maksaisi ”vuokraa” asunnostaan, siirtyisi kiinteistön arvo kuukausittain maksetun ”vuokran” suuruisesti asiakkaalle.

Valtiomuoto

Olen tullut siihen johtopäätökseen, että valtiorakenteen tulee soveltaa tietyissä määrin kommunistisia ja sosialistisia aineksia, mutta ei missään tapauksessa sen sekulaarista ja ateistista suuntausta.

Kuitenkin yhteiskuntamuodon tulisi rakentua niin, että valtiolla ei olisi liian korostettua auktoriteettiasemaa. Tässä suhteessa tulisi soveltaa klassisen liberalismin doktriinia, joka painottaa monimuotoisuuden ja vapaan luomisen tärkeyttä, ja on sen vuoksi vastakkainen teollisuuskapitalismille ja sen palkkaorjuudelle sekä sen siivittämälle hierarkkiselle autoritaarisuudelle.

Näistä valtionkäsityksistä voidaan saada hyvän kuvan esimerkiksi Noam Chomskyn teoksessa Tulevaisuuden valtio?

Yleisesti ottaen yrityksiä ei tulisi siirtää ulkomaille, sillä tuotannon siirtyessä kotimaasta, kapitalistisen diktatuurin luonteisten fuusioituneiden jättiyritysten hyödyt kerääntyvät ylikansallisille pääomien omistajille, eikä lähtömaahan. Lisäksi kolmansiin maihin siirretyt yritykset käyttävät lapsityövoimaa tuotannossaan. Tällainen, pelkästään voiton maksimointiin tähtäävä globaali yritystoiminta ruokkii juuri sitä ylikansallista orjuutta, johon kytkeytyy globaalistien ylimystön kansainvälinen rahoitustoiminta.

Tästä yllä mainitusta orjuuden ikeestä voidaan vapautua itsenäisellä rahataloudella ja yritystoiminnalla, jonka tuotanto perustuu kotimaiseen työvoimaan.

Poliittinen funktio & puolueet

Alkuvaiheessa poliittinen järjestelmä voisi hyvin olla sama kuin aikaisemmin, mutta vain sillä erotuksella, että uuden maailmanjärjestyksen lakeijoiden paikalle istuisivat oikeamieliset ja lähimmäistään kunnioittavat sekä humanitäärisiä arvoja toteuttavat henkilöt.

Lisäksi puoluevallan totalitäärisyydestä olisi päästävä irti. Puoluevalta ei saa kahlita kansanvaltaa, joka vapautuu, kun puolueiden asema saadaan sellaiseksi kuin se oli ennen puoluetuen säätämistä noin 44 vuotta sitten. Puolueet ovat edustuksellinen kansanvallan osa, mutta niiden on kerättävä varansa kannattajilta vapaaehtoislahjoituksina. Puoluetuki tulisi lopettaa.

Erikoisesti kansanedustajan tulisi ymmärtää, että hän todellakin on kansan edustaja. Siten kansanedustajan ei pidä alistua sen enempää puoluejohdon, eduskuntaryhmän tai puoluetoimistojen kuin komission tai ”markkinoiden edun” käskettäväksi. Emme siis saa taipua auktoriteettiuskollisuuteen.

Siirtymäkauden jälkeen voitaisiin kehittää myös uusipuolue, joka voisi olla nimeltään esim. Suomen kristillis-sosialistinen puolue. Vaikka uutta puoluetta ei ole vielä tarkalleen suunniteltu, on siitä paikallaan esittää tiettyjä suuntaviivoja henkilökohtaisena mielipiteenä. Tämä siirtymäkauden jälkeen tuleva puolue hylkäisi marxilais-leninismin ideasta kaikki ateistiset ja siihen liittyvät materialistiset suuntaukset ja puolestaan ottaisi siitä idean tasavertaisesta taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurillisesta yhteiskunnasta. Tällöin toteutuisi lähimmäisenrakkauden aate, joka sulkisi ulottumattomiin yleisen edun edelle menevän yksityisen riistokapitalismin erilaiset ilmentymät.

Elinkeinot ja teollisuus

Elinkeinojen harjoittaminen ja teollisuus tulisi olla kotimaisten tahojen omistuksessa. Ongelman muodostaa yritystoiminnan globalisoituminen, joka pitää yllä raudanlujaa kilpailua sekä naapurivaltiot harjoittavat ulkomaista tuotantoa, joka alentaa hyödykkeiden hintaa. Siten valtio, joka valmistaisi kaiken tai lähes kaiken kotimaassaan, ajautuisi rajuun kilpailuun vientimarkkinoilla, sillä halpatuontia olisi tarjolla. Tällöin Suomen tulisi käyttää tehostetusti kotimaisia energian muotoja ja lisätä agraaritaloutta. Yleensä ottaen tulisi tehostaa kotimaista primaarisektoria (raaka-aineet), jonka hyödyt suuntautuisivat myös sekundaarisektorille eli jalostukseen.

Selvää tietysti on, että työhön panostettu energia tuottaa tuotteiden kautta karttuvan hyödyn. Näin on asianlaita muun muassa maatalouden, rakennusalan, terveyden- ja sairaanhoidon sekä teollisuuden eri tuotannon alojen suhteen. Mikäli hyöty näistä tuotannon hedelmistä putoaisi omaan maahan ja sen kansalaisille, eikä välistä vetäville globaalisteille, vaurastuisi valtio, joka oikeuden mukaisesti hyötyä jakamalla turvaisi kansalaisilleen laadukkaan taloudellisen ja sosiaalisen elämän korkean tason.

Koska yllä mainittu systeemi toimii omavaraisena valtion sisällä, vaatii se silloin myös runsaasti kotimaista työvoimaa. Näin ollen voisi ajatella, että sana ”työttömyys” olisi harvinaisuus esittämässäni valtiossa.

Omistussuhteet

Valtion tulisi suvaita yksityisyrityksiä. Siten esimerkiksi ihmiset voisivat omistaa tietyn suuruisia maatalouksia, tuotantolaitoksia ja tietysti eri alojen käsityöverstaita, jotka olisivat hyvin suositeltavia kasvottoman ja aneemisen massatuotannon rinnalla. Kuitenkin kaikki ylisuuret valmisteteollisuuden alat ja suurmaatilat kuuluisivat valtion hallintaan, joissa kuitenkin olisi henkilökunnalla riittävän suuri prosentuaalinen osakkuus.

Julkinen sektori

Julkisen sektorin eri toimialueet ovat moninaiset. Niinpä päädymme esittämään lähimmäistään ajattelevan yhteiskunnan luonteeseen viitaten, että budjeteissa huomioitaisiin riittävän suuri osuus kullekin julkiselle sektorille. Tähän olisi kyllä varaa, sillä Suomi on rikasvaltio, mikäli se ei yllä pitäisi EU:n virkamieskoneistoa, eikä tuputtaisi pääomia kansainvälisille pankkiireille, investointipankeille, globaalien pankkiirien köyhdyttämille valtioille ja muille ylikansallisille yhtiöille sekä ei luovuttaisi maansa luonnonrikkauksia ulkomaisille omistajille. Elitistiset valtakoneistot nielevät hirvittävästi rahaa, ne ovat kuin muinainen foinikialaisten Molok jumala tai sen uhritapa Molok-kulttina, mikään ei riitä tyydyttämään sen vaatimuksia.

Ennen muuta valtiossa tulisi huomioida opetus- ja koulutussektorin laadukkuus. Sellaiset sairaat ilmiöt, kuten esim. äärimmäisyyksiin viety tasa-arvo ja sukupuolineutraali aivopesu pitäisi tyystin riisua opetusohjelmista ja niiden tuputtamisesta tulisi antaa rangaistuksia.

Muutenkin koulutusmaailmassa, viihde-, muotialalla, joukkoviestinnässä sekä yleensä yhteiskunnan kaikilla alueilla on sionistisen eliitin myrkyllinen vaikutus musertava, jonka seurauksena demoniset henget riehuvat vapaina sokaisten lähes kaikkien silmät ja seurauksena on kasvotonta sekä tasapäistä ihmismassaa, joka ahmii ’Big brother valvoo’ tyylistä henkistä kuonaa iltojensa viihteeksi.

Täten opetus- ja koulutussektorin, tiedonvälityksen, valtakunnan uutisten ja yms. viestinnän yhtenä tärkeimpänä tehtävänä olisi nostaa kansalaiset uutispimennosta ja muun sionistisen viihteen rappeuttamasta tilasta henkiseen kukoistukseen ja valveutuneisuuteen totuuteen pohjautuvalla viestinnällä sekä terveellä uskonnon filosofialla, jota esimerkiksi Emanuel Swedenborgin opetukset edustaa.

Swedenborg:

http://www.uusijerusalemi.com/XXVI.LUKU.html

http://uusijerusalemi.com/XX.LUKU.html

Luonnollisesti tulisi noudattaa pakolaiskiintiöitä sionistisen mafian masinoivan monikulttuurellisen sekamelskan estämiseksi tai ainakin vaimentamiseksi. Rasismia ei tietenkään tule hyväksyä ketään, eikä mitään etnistä ryhmää kohtaan, mutta pakolaispolitiikassa täytyy ottaa realiteetit huomioon. Pakolaispolitiikkaa täytyy voida kritisoida ilman rasismikortin heilahdusta.

Ruoan hintatason tuntuva alentaminen

Nykyisin Suomessa ruoka maksaa suhteettoman paljon, suomalaisten keskipalkkatasoon verrattuna. Tähän useita syitä ja yksi niistä on tavarantoimittajien antamien tuntuvien alennuksien siirtymättömyys kuluttajahintoihin. Tähän voisi olla ratkaisuna elintarvikekauppojen kilpailujen lisääminen tai elintarvikeliikkeiden siirtäminen valtionomistukseen, jolloin säädeltäisiin tavarantoimittajien alennuksien välittyminen kuluttajahintoihin.

Muualla Länsi-Euroopassa kaupan saama osuus ruoan hinnasta lienee laskusuunnassa, mutta Suomessa tilanne on päinvastainen. Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa vuonna 2011kauppa sai 37–39 prosenttia elintarvikkeiden hinnasta, mutta Suomessa ruhtinaalliset 52 prosenttia.

Ruoan hinta-tason alentamiseen voidaan vielä vaikuttaa muutamilla ideoilla: Kauppojen tulee karsia runsaasti turhia mainoksia, ennen muuta paperireklamointia.

Elintarvikkeiden maasta toiseen kuljetus on tuntuvasti vähennettävä. Tätä kuljetus muotoa tapahtuu muun muassa tukipolitiikan ansiosta.

Elintarvikkeiden arvonlisä veroa voitaisiin vieläkin pienentää.

Lisäksi ruoan hinta alentuisi, jos tukkuliikkeitä karsittaisiin pois ja siten tavara kuljetettaisiin suoraan vähittäiskauppojen varastoon. Näitä vähittäiskauppojen varastoja tulisi tietysti, kuten logistiikkaa, tässä tapauksessa modifioida paremmaksi. Myös maataloustuottajat voisivat myydä valmisteitaan suoraan kuluttajalle omistamiensa meijereiden ja teurastamojen välityksellä, mikäli nämä tuottajat tällaiseen lisäykseen ryhtyisivät.

Tärkeää olisi huomioida se, että kaupat noteeraisivat saamiensa hintojen alentamisen myös edelleen kuluttajahintoihin.

(Ruoan hintatason kalleudesta on tehty tutkimuksia, josta yksi löytyy Taloussanomista 23.8.2011)

Päätelmiä

Alussa puhuttiin Platonin valtion malliin sisältyvästä ihmisten luonteen kolmesta eri tyypistä. Nämä ihmissielun eri muodot sijoittuivat valtiossa omaan luokkaansa joko järki- into- tai himosieluna. Sijoituttiin siis luonteensa perusteella. Vastaavasti myös Swedenborgilla oli kolmijakoinen ajattelu metodi, joka kuvasi taivaallista yhteiskuntamuotoa. Myös maanpäällisessä valtiossa voitaisiin väljästi huomioida esimerkiksi ES:n esittämä kolmijako, joka ei missään tapauksessa olisi ylhäältä ohjattua, vaan ihmisten itsensä vapaaehtoisesti valitsema vaihtoehto. ES:a mukaillen siinä taivaallisen eli coelestiaalisen yhteiskunta katsomukseen olisivat liittyneet he, jotka tahtovat vilpittömästi noudattaa uskontonsa lainalaisuuksia, juuri siitä syystä, että ne ovat Jumalasta ja siten ovat aitoja totuuksia ja hyvyyksiä. Lisäksi he tahtovat kuulua coelestiaalisiin siksi, että he näin menetellen olisivat eniten hyödyksi yhteiskunnalleen, omaa kunniaansa huomioimatta. Puolestaan he, jotka tahtovat olla spirituaalisia ovat kiintyneitä filosofiseen pohdintaan, joka koskee myös yhteiskunnan arvomaailmaa suhteessa Jumalallisiin hyvyyksiin sekä totuuksiin, kuten myös keskittymistä siihen kuinka taivaallinen yhteiskuntarakenne voisi toteutua vastaavaisuutena ajassa ja paikassa. Luonnollisesti tämäkin ryhmä haluaa olla hyödyksi yhteiskunnassa lähimmäisilleen samoin kuin coelestiaaliset, mutta spirituaaliset eivät pysty siihen yhtä vilpittömästi.

Viimeisenä ryhmänä olisivat he, jotka eivät olisi kiinnostuneita coelestiaalisista tai spirituaalisista kysymyksistä, vaan heille riittäisi ulkoisen yhteiskunnallisen moraalin täyttäminen. Tähän heille riittäisi motiiveiksi ymmärrys yhteiskuntajärjestyksen säilymisestä kaikkine mukavuuksineen ja etuineen yhteiskunnallisten sääntöjen ja lakien noudattamisen takia, vaikkakin hyvän tekeminen tapahtuisi enemmän itsekkyyteen perustuen. Tähän ryhmään ilmeisesti sisältyisi myös kohtalaisen hyviä ja moraalillisia ihmisiä, mutta henkisen käsityskyvyn heikkous olisi esteenä kohoamiseen spirituaaliselle tai coelestiaaliselle tasolle. Tässä oli siis suurpiirteinen jako siitä miten regeneroitunut valtio ottaisi vastaan kehittymisensä haasteet. Luonnollisesti myös muita ihmisenluonnon kirjoa olisi yhteiskunnissa olemassa./MJ

Lähteet

Platon (suomennos julkaistu: 2012). Valtio. Otava

Swedenborg, Emanuel (1940). Taivas sen ihmeet ja helvetti. Hyvinkään kirjapaino.

Taloussanomat (23.8.2011). Saatavilla http://www.taloussanomat.fi/myynti/2011/08/23/20-syyta-miksi-ruoka-maksaa-suomessa-liikaa/201111700/135

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s