Laboratorio-yhteiskunta


Johdanto

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on allegorisesti esittää nykyisessä suomalaisessa yhteiskunnassa vallalla olevia ilmiöitä. Keskitymme kuvailemaan aikamme yhteiskunnassa esiintyviä suosittuja ilmaisuja, joita jopa papukaijamaisesti nykyisin viljellään erilaisissa yhteyksissä. Näitä hokemia ovat esimerkiksi demokratia, tasa-arvo ja vapaus.

Itse asiassa emme tarkastele kyseisiä ilmaisuja, vaan niihin liittyvää sisältöä yhteiskunnassa ja valtiossa olevina vaikuttajina. Muodostamme kuvitteellisen alueen yhteiskunnallisena leirinä, jonka sisällä tarkkailemme suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuvia havaintoja. Suomi edustaa länsimaista uusliberalistista globaalia talousdiktatuuria. Kiinnitämme huomiota eritoten siihen, kuinka kansalaiset pystyvät tässä karsinoidussa laboratorio-olosuhteissa toteuttamaan demokraattisesti yhteiskunnallista jalostamista omassa ”vapaudessaan”. Kirjoitus on kuvitteellinen ja joissakin ilmaisuissa käytetään kärjistystä. Kuitenkin jutun perusviesti pohjautuu totuudenmukaiseen tulkintaan Suomalaisen yhteiskunnan nykyisestä tilasta.

Elämää laboratorio-yhteiskunnassa

OECD:n tuoreimman selvityksen mukaan ihmisten tyytyväisyys elämään Suomessa olisi seitsemänneksi korkeinta. Suomen edelle harppaavat reilun kolmenkymmenen teollisuusmaan vertailussa Sveitsi, Norja, Islanti, Ruotsi, Tanska ja Hollanti.1 Herää kysymys kuinka huonosti lienee yhteiskunnalliset asiat 23:sa muussa maassa, joita tutkimus koski?

Suomessa yhteiskunta ei muodostu aidosta demokratiaperiaatteesta, vaan epäoikeudenmukaisuus varjostaa ihmisten elämää. Eriarvoisuuden lisääntymisestä kertovat jopa Taloussanomat, jonka mukaan Suomi on jakaantumassa entistä kiistattomammin kahteen eri leiriin. Tuloerot ovat kohonneet vikkelämmin kuin monessa muussa maassa: huipputuloisten ansiot ovat nousseet erittäin rajusti ja vastaavasti suhteellinen köyhyys on lisääntynyt.2 Mikäli tämä ahdingon lisääntyminen jatkuu, tarkoittaa se kurjistumisen ekspansionismia, joka huipentuu osalta syrjäytymiseen muodostaen ongelmapesäkkeen, josta tulee kärsimään myös valtaväestö.

Ottakaamme nyt esimerkiksi tietyn suuruinen ihmisjoukko, joka käsittää suomalaista populaatiota otantana. Tämä väestöryhmä on asetettu leiriin, jossa toteutuu tarkalleen suomalaisen valtion pelisäännöt käsittäen kaikki yhteiskunnan osa-alueet.

Koska kysymyksessä olisi todellisuuteen perustuva pienoismalli Suomalaisesta yhteiskunnasta, olisivat läsnä myös yhteiskuntamme ongelmat, joita yllä jo hiukan sivuttiin. Näissä laboratorio-olosuhteissa jokaiselle suotaisiin mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin ”demokraattisten” lähtökohtien suomissa rajoissa.

Ihmisillä olisi oikeus sananvapauteen, edustajiensa valitsemiseen tunnetuilla äänestämisen periaatteilla, oikeustyöhön ja koulutukseen jne..

Kuitenkin tutkimukset osoittavat orjuutta

Tässä alaluvussa jatkamme edellisen kohdan aihetta. Siinä todettiin laboratorio-olosuhteissa asustavien kansalaisten omaavan tiettyjä ”oikeuksia” sekä ”vapauksia” vaikuttaa hyvinvointiinsa populaatiossa. Luonnollisesti asukkailla olisi myös velvollisuuksia. Se on selvää se.

Periaatteessa kaikki ihmiset nauttivat ”laboratoriossa” sananvapaudesta. Tähän liittyy kuitenkin muutamia autoritäärisiä ongelmia, jota tekevät ilmaisunvapauden merkityksettömäksi. Kun esimerkiksi aktiiviset henkilöt havaitsevat säröjä ja riitasointuja tämän pienen sivilisaation elämässä, he oitis kirjoittavat siitä julkaisuja vaihtoehtomedioissa. Kyseiset kanavat eivät kuitenkaan täytä tarmokkaiden aktivistien vaatimuksia, sillä virkakoneiston kontrolloima valtavirtamedia pitää huolen siitä, että vaihtoehtouutisten julkistamat kriittiset äänenpainot eliminoidaan kyseenalaiseksi ja jopa naurunalaiseksi. Tämä puolestaan vaikuttaa joihinkin vaihtoehtomedioihin siten, että ne ottavat suodattimet käyttöönsä ja viestinnästä muodostuu enemmän disinformaation levitystä kuin tiedottamista.

Samoin on asianlaita muidenkin demokratiaan sisältyvien oikeuksien kanssa. Kaikilla on vapaus esimerkiksi kokoontumiseen, kansanliikkeiden, yhdistyksien ja puolueiden muodostamiseen. Mutta nämä ponnistelut ovat kaikki turhia, sillä niillä ei ole ”korkeimpien” hallintoelimien ”siunausta”. Aina, kun syntyy uusi puolue tai kansanliike, se tyrmätään ja sotketaan lokaan ylenpalttisella mediarummutuksella, jota valtaeliitti kontrolloi. Kaikki yhteiskunnan jalostuspyrkimykset ovat pelkästään farssia. Aktiiviset henkilöt keskustelevat poliittisista ongelmista luoden suunnitelmia, joiden mukaan puuhastellaan. Puhutaan innostuneesti liberalismista, humanitäärisistä ihanteista, tasa-arvosta ja ties vaikka mistä, jonka kuvitellaan olevan edistyksellistä, mutta mitään konkreettista muutosta edistymisessä ei koskaan tapahdu. Lopulta useimmat laboratorio-yhteiskunnan jäsenet eivät haluakkaan mitään jalostumista. He taantuvat yhteiskunnallispoliittisen aktiivisuuden suomaan sosiaaliseen elämään.

Vapautuminen

Nyt esitämme kysymyksen siitä, kuinka laboratorio-yhteiskunnan jäsenet voisivat saavuttaa vapautensa luomalla uuden oikeudenmukaisen, aidosti demokraattisen ja yhteiseen hyvään tähtäävän yhteiskuntajärjestelmän?

Tässä tilanteessa, kun huomataan, että mitkään valistuskampanjat (esim. äänestyskäyttäytymisen muuttamiseksi eivät tehoa), kansanliikkeet, uudet vaihtoehtopuolueet, mielenosoitukset jne., eivät auta suistunutta yhteiskuntaa raiteilleen, ajaudutaan pakostakin miettimään radikaalimpia ratkaisuja.

Lisäksi laboratorion kansalaiset huomaat, että kansanvalta, johon laboratorio-yhteiskunnan kansanvalta ja se perustuslaki ovat nojautuneet, ovat kytkeytyneet globaalin EU-laboratorion totalitaariseen syleilyyn. Laboratorion valtiollisen itsenäisyyden korvaa jättimäinen EU-laboratorion jäsenyys. Siten muut kuin laboratorio-yhteiskunnan vaikuttajat päättävät useimpien tässä pienemmässä ”laboratoriossa” voimaan tulevien lakien sisällöstä.

Laboratorio-yhteiskunnassa ei ole omaa valuuttaa, vaan yhteinen EU-laboratorion valuutta, sekin osa globaalia valuuttajärjestelmää. Laboratorio-yhteiskunnan poliittinen eliitti on erittäin motivoitunut sponsoroimaan muita laboratorio-yhteiskuntia, jotka ovat altistuneet globaalin laboratorio maailman pankkiirieliittien keinottelun uhriksi. Tästä syystä tässä pienessä laboratorio-yhteiskunnassa vallitsee täydellinen sekasorto ja kurjuuden maksimointi.

Tässä pienoisyhteiskunnassa instrafruktuuri raunioituu ennätysvauhtia. Esimerkiksi vesi- ja viemäriverkosto on erittäin rappeutunut. Samoin tiet ovat hengenvaarallisen surkeassa kunnossa. Myös eriarvoisuus on lisääntynyt, joka johtuu tuloerojen rajusta kasvamisesta: kansa jakaantuu toisaalta ökyrikkaisiin ja yhtäältä rutiköyhiin ihmisiin. Rahaa ei riitä enää sosiaaliseen tukiverkostoon, kasvatus-, terveydenhoito- ja koulutussektorille. Ylipäätään kansan hyvinvointiin ropoakaan ei liikene, koska kaikki tuputetaan globaalien eliittien hyväksi ja poliittisen eliitin lahjontaan ja palkankorotuksiin.

Ovatpa muutamat poliittisen eliitin jäsenet todenneet suuressa lähimmäisenrakkaudessaan, että hyödyttömät ja vähäosaiset pitäisi lyödä lihoiksi ja myydä joulun alla joulukinkkuna, niin sittenpä hiukan kansantalous vahvistuisi. Jaloako?

Mitä siis tekevät tässä hankalassa tilanteessa laboratorio-yhteiskunnan jäsenet? Luultavasti heidän tulisi keskittää voimansa ja tehdä erittäin hyvä ”sotasuunnitelma”. Jos oletetaan, että ”laboratorion” puolustusvoimat ovat vain paraatitasolla mittavien säästöjen ansiosta, niin tällöin muutosvoima pystyisi valloittamaan massamediakeskukset. Tämän seurauksena valistava tiedontulva ja asennekasvatus saavuttaisivat kunkin laboratorio-yhteiskunnan jäsenen. Tällöin ihmiset voitaisiin ohjata äänestyskäyttäytymiseen, jonka ansiosta päättäjiksi tulisivat viisaat, moraaliltaan korkeatasoiset sekä yhteistä hyvää palvelevat henkilöt. Tämän jälkeen seuraisi parlamentaarinen työskentely. Uusia jalostuneita puolueita perustettaisiin ja luotaisiin edellytykset EU-laboratorion jäsenyydestä eroamiseen. Laboratorio-yhteiskunta perustaisi toimintansa osuuskunta-ajatteluun ja omaan valuuttaan. Näin valtion tuottamat hedelmät putoaisivat kansalaistensa tasavertaiseen hyödyntämiseen.

Laki moraalitajunnan heijastuksena

Lopuksi todettakoon joitakin asioita: Usein tulee miettineeksi moraalista velvoitetta lainkirjaimen noudattamiseen. Muutamat ihmiset sanovat, että lakia ei saa rikkoa missään tapauksessa. Mutta eikö lain noudattaminen joka tapauksessa ole itse laittomuutta, jos nykyisessä Suomessa sen viralliset eri elimet perustuvat lailliselle laittomuudelle? Tässä tilanteessa korkeampi moraali velvoittaisi suorastaan tallaamaan jalkoihin tiettyjä lainkirjaimia muodostaakseen tehokkaan vastarinnan kriminaalille poliittiselle eliitille ja sitä edustaville instituutioille.

Toisaalta, jos ajaudutaan tekemään tehokkaita iskuja eliittiä kohtaan, joku voisi sanoa, että sota on syntiä, jos kyseessä ei ole puolustussota. Mutta se olisi joka tapauksessa puolustussotaa, sillä virallinen Suomi olisi tällöin hyökännyt kansaansa vastaan ja valloittanut maan sisäisesti sekä luovuttanut sen itsenäisyyden vieraalle vallalle – Euroopan unionille. Esimerkki tapauksessa hyökkäyksessä vain ei olisi käytetty perinteisiä aseita, vaan poliittisia instrumentteja.

Voimme pitää lakia moraalitajuntamme heijastuksena. Mielenkiintoista on, kuinka tämä moraalitajuntamme voi hyväksyä ja pitää kiitettävänä myös normaalista poikkeavaa käyttäytymistä. Siten lain rikkominen ei ole moraalitonta, jos rikomme toisen omistaman talon oven tai ikkunan pelastaaksemme sisällä olevat ihmiset. Samoin voidaan joutua loukkaamaan lakia, kun yritämme muodostaa kehittyneenpää yhteiskuntaa degeneroituneen tilalle. Mikäli uudistusten jälkeen saavutetaan kehittyneempi yhteiskunta, tällöin tietenkin jälleen noudatetaan lakia moitteettomasti.

Markku Juutinen

Lähteet

  1. http://www.oecd.org/statistics/howslife.htm
  2. http://www.taloussanomat.fi/raha/2010/12/06/nain-suomi-jakautuu-kahtia/201016851/139

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s