Suomen ryöstö


Suomen ryöstäminen pääsi vauhtiin 1987, kun Suomen Pankki vapautti pääomien maastaviennin. ETA-sopimuksella varmistettiin, että anastelu voisi jatkua. Mitä nämä laittomuudet ovat aiheuttaneet? Maamme orjuutus on saanut nykyisin yhä räikeämpiä muotoja.

Suomen poliittisiin, taloudellisiin ja kulttuurillisiin olosuhteisiin vaikuttaa Suomen poliittisessa johdossa toimiva Uuden maailmanjärjestyksen mukainen lakeijoiden lauma. On koittanut muutoksen aika. Yhteiskunnallinen evoluutio ei synny pelkästään kirjoittelun ja teorioiden välityksellä. Niitä tulee täydentää toiminnalla. Ovatko klassiseen liberalismiin sovelletut sosialismi ja anarkismi pelastus Suomen tilanteeseen? Anarkismilla ei tässä yhteydessä tarkoiteta hallitsematonta tai mielivaltaista toimintaa.

Virallinen Suomi on sitoutunut noudattamaan Uuden maailmanjärjestyksen mukaista ”vapaata markkinajärjestelmää” ja sen globaalia uusliberalistista kapitalismia.

Esimerkiksi kansainvälisen pankkitoiminnan ja rahoituslaitosten välityksellä uusi maailmanjärjestys ruokkii ja on kylvänyt kansakuntien köyhtymistä, sosiaalista apartheidia, rasismia, etnisiä konflikteja, huonontanut naisten ja lasten oikeuksia, aiheuttanut monissa maissa kansalaisuuksien välisiä yhteenottoja ja synnyttänyt ympäristötuhoja. Lähes koko maailma on saanut kärsiä Uuden maailmanjärjestyksen saavutuksista.

Kurjuuden globalisointia tehostavat vielä länsimaiset sotilas- ja turvallisuuskoneistot, jotka näyttävät vihreää valoa oligarkian talous- ja rahoituspiirien toiminalle. Voidaan sanoa, että Pentagon on Wall Streetin ”laillistettu” valtioterroristinen instrumentti; NATO sovittaa sotilasoperaationsa yhteen Maailmanpankin ja IMF:n toiminnan kanssa. NATO mahdollistaa puuttumisen haluttujen maiden politiikkaan esimerkiksi ”lihatiskimenetelmillä” (Chossudovsky 2004).

On huomattava, että perimmäisin syy taloudellisen surkeuden eskaloitumiseen johtuu globalistieliitin kansainvälisestä pankkitoiminnasta, mikä sallii laajamittaisen lahjonnan ja kiristyksen. Kaikki valtiot ovat enemmän kuin korviaan myöten velkaa ylimystön pankeille. Tästä kurjuudesta ei ole Suomikaan jäänyt osattomaksi.

Pankkiirieliitin pankit omistavat USA:n keskuspankin (Federal Reserve), joka painaa dollarit sekä lainaa ne USA:n valtiolle. Tämä takaa suunnattomat tulot aristokratian pankeille. Tästä USA:n keskuspankin toiminnasta voidaan lukea muun muassa tri. K. Steinhauserin teoksesta ”EU huomispäivän super-Neuvostoliitto” (1994).

Maamme poliittisen eliitin välityksellä Suomi on kytkeytynyt noudattamaan Suomea köyhdyttävää kansainvälisten rahoituslaitosten sanelemaa politiikkaa. Tämän politiikan tarkoituksena on ollut ja on edelleen ajaa esimerkiksi Euroopan valtioita konkurssiin EU:n liittovaltion ja maailmanvaluutan synnyttämiseksi.

Suomen ryöstön lähihistoriaa

Suomen ryöstäminen pääsi vauhtiin 1987, kun Suomen Pankki vapautti pääomien maastaviennin. ETA-sopimuksella varmistettiin, että anastelu voisi jatkua. Mitä nämä laittomuudet ovat aiheuttaneet? Vielä 80-luvun puolivälissä Suomea voitiin pitää varsin rikkaana maana, joka pystyi teollisuutensa vientituloilla maksamaan kaiken tarvittavan tuonnin.

Suomen elintaso ja sosiaaliturva soveltuivat tuolloin malliesimerkiksi.

Vuoden 1987 jälkeen Suomen elintaso alkoi laskea huomattavasti. Tämä on ilmennyt esimerkiksi sosiaaliturvan heikkenemisen1 ja koulutusmäärärahojen vähentymisenä,2 tuotantolaitosten vanhentumisena ja kansantuotteen vähentymisenä kriisin aikana3 ja 4. Vuosien 1990–1993 välisenä aikana järjestetty lama romutti Suomen talouden, kulttuuriin, politiikkaan ja ilmapiiriin.

Elintason hupenemisen lisäksi 90-luvun talouskriisin aikana bruttokansantuote laski 13 % ja työttömyys nousi 3,5 %:sta 18,9 %:iin.5 90-luvulla yritysten omarahoitusosuus romahti lähes puoleen entisestä. Kunnat, seurakunnat ja valtio joutuivat alituiseen myymään omaisuuttaan. Maatilojen tuottoarvo ei kattanut sitä velkamäärää, joka niille valtion tuella tyrkytettiin. Kaiken lisäksi se omaisuus, joka Suomessa vielä oli, alkoi siirtyä enenevässä määrin ulkomaiseen omistukseen.

Tulojen ja omaisuuksien vähentymisen lisäksi Suomelle syntyi hirvittävä ulkomainen velka. Jo tuolloin käytäntönä oli, että vähenevästä kansantuotteesta entistä suurempi osuus vietiin maasta pois saamatta siitä mitään korvausta. Lisäksi tuonti rahoitettiin melkein täysin ulkomaisilla lainoilla. Tämä merkitsi sitä, että ulkomaisella lainarahalla tuettu halpatuonti teki kotimaisen tuotannon kannattamattomaksi. Nimittäin verorahoilla tuetun viennin tuloihin kansalla ei ollut verotusoikeutta.

Joskus 1994 Suomi onnistui hankkimaan 400 miljardin markan velan, josta kansalaiset saivat riesakseen hirvittävät korkomenot.6 Eliitin pankkitoiminta on siis erittäin tuottavaa bisnestä, joka nitistää koronkiskonnallaan voimakkaankin valtion. Tuolloin saimme kiittää lähes tästä kaikesta vapaamuurari Iiro Viinasta. Tuolloin tavaroiden vienti oli tuontia suurempi. Pääomia ei kertynyt. Jokainen velkamarkka, dollari tai joku muu valuutta vietiin maasta pois.

Saatiinko tilalle mitään? Tuskinpa. 

Iiro Viinanen esitti tuolloin absurdeja väitteitä ja suoranaisia valheita inttäessään, että suomalaiset olisivat syöneet velaksi. Tosiasia on, että suomalaiset tuottivat ilmeisen selvästi kaiken kotimaisen ruuan ja maksoivat viennillä kaiken minkä söivät. Mikäli olimme tuottaneet kaiken, minkä olimme kuluttaneet, niin silloin kansantalouden kannalta mitään ei ole kulutettu velaksi.

Lisäksi vientiin tuotettiin enemmän hyödykkeitä, kuin kulutettiin ulkomaisia tuotteita. Siten 1990- ja 2000-lukujen ajan Suomen kauppatase oli positiivinen. Toisin sanoen, vienti oli tuontia suurempaa.7 Eikö myös kaikki minkä olimme kuluttaneet, ollut jo tuotettu edellisten sukupolvien aikana? Tästä olkoon esimerkkinä se, että edelliset sukupolvet ovat pystyneet rakentamaan ja ylläpitämään tiestössämme olevan lähes 20 miljardin euron kansallisomaisuuden.8 Tämä ei tietenkään suoranaisesti vientituotantoon liity.

Suomen nykyinen tilanne

Suomen poliittisiin, taloudellisiin ja kulttuurillisiin olosuhteisiin vaikuttaa Suomen poliittisessa johdossa toimiva Uuden maailmanjärjestyksen mukainen kätyrilauma. Liuta hännystelijöitä on eittämättä myös kansainvälisen eliitin asiamiehinä Suomessa.

Tilanteen negatiivinen vaikutus ilmenee miltei jokaisella Suomen yhteiskunnan tasolla. Uusi maailmanjärjestys on tosiasia: Tästä uudesta maailmanjärjestyksestä kirjoittaa myös Chossudovsky teoksessaan Köyhyyden globalisointi (2004). Uuden maailmanjärjestyksen strategiaan liittyy terrorismin vastainen taistelu, Lähi-idän politiikka ja Israelin voimistuva asema, luonnonvarojen kontrollointi ja sekä ravinnon ja veden hallinnan keskittäminen omaan etupiirin kuuluville valtioille ja muutaman suuren yrityksen käsiin.

Suurstrategia yhdistyy USA:n uusliberalistisen ”vapauden ja moraalin” lähetystyöhön maailmassa. Suomen poliittisen eliitin täytyy olla todella moraalittomia, kun silmää räpäyttämättä kykenevät uhraamaan kansalaistensa hyvinvoinnin Israelin ja USA:n kolonialististen tavoitteiden alttarille.

Oligarkia on Uuden maailmanjärjestyksen moottorina

Tästä kertoo myös se, että sionistisen ylimystön vaikutus USA:n ulko- ja sisäpolitiikkaan on massiivista. Tähän liittyen esitettäköön, että rabbiinisen kerman politikointi Yhdysvalloissa tulee selvästi esille esimerkiksi Michael Lindin teoksessa Made in Texas. Tosin Lind ei käytä suoraan termiä sionistinen eliitti, vaan niiden asemasta voidaan ymmärtää käsitteitä uuskonservatiivit, anti-stalinistit, Israel-lobbaajat jne. (Lind 2003).

Suomea on siis muovattu kasvottoman globaalin kapitalististen tai uusliberalististen voimien asiamieheksi. Siinä aristokratiaa palvelee USA:n strateginen imperialismi Naton sotilaskoneistoon tukeutuen.

USA:n keskuspankki vaikuttaa kurjistavasti kansainvälisiin rahoituslaitoksiin ja Euroopan keskuspankkiin ja sitä kautta Euroopan valtionpankkeihin. Tämä tulee selvästi esille muun muassa Karl Steinhauserin teoksesta EU huomispäivän super-Neuvostoliitto.

Syitä Suomen taloudelliseen vääryyteen on useita, mutta esimerkkeinä mainittakoon joitakin: ”Amerikkalaisen” Federal Reserve systeemin kansanryöstölaitoksen kaltainen Euroopan keskuspankki antaa mahdollisuudet vapaamuurareille (luetaan, kuten sionistiselle eliitille) hallita rajoituksetta Euroopan valtionpankkeja (Steinhauser 1994) kuten myös Suomen keskuspankkia.

Täten Suomen taloudellinen tilanne kytkeytyy onnettomasti Euroopan keskuspankin hallinnanalaisuuteen.

Kansallisomaisuuden kuppaus käynnissä

Suomen hallitus valtiovarainministeri mukaan lukien ovat tehneet Suomea ja Suomen kansalaisia köyhdyttäviä oikeudellisesti loukkaavia ratkaisuja: näitä ovat muun muassa: Suomi lainasi Kreikalle suoraan 1,0 miljardia euroa. Lisäksi Suomen osuus Kreikan takuista väliaikaisen kriisirahaston välityksellä on 1,4 mrd. euroa. Suomella on myös sitoumuksia Euroopan Keskuspankin (EKP) ja eurojärjestelmän kautta.

Asiantuntijoiden arvion mukaan Kreikka voi aiheuttaa Suomen valtiolle jopa miljarditappiot.9 Suomi liittyi Euroopan vakausmekanismiin (EVM), jonka seurauksena valtio joutui suorittamaan kerralla osakepääoma maksuna noin 1,438 mrd. euroa, välittömästi 1.7.2012.10

Espanja sai Suomelta lainasumman: Suomen ja Espanjan vakuutussopimuksen mukaan Suomen saamat vakuudet kattavat 40 prosenttia Suomen Espanjalle myöntämästä 1,925 miljardin euron lainasummasta. Vakuussumma on siten 770 miljoonaa euroa (11).

Valtiovarainministeriön tiedotteeseen viitaten ”Ohjelma ei lisää Suomen valtion velanottoa, koska lainan maksaa Euroopan rahoitusvakausväline ERVV”. Ei tarvitse kuvitellakaan, että tämä menisi niin helposti kuin Valtiovarainministeriö tiedottaa: Suomen on joka tapauksessa lainattava kyseinen summa pankeilta ja luovutettava se edelleen ERVV:lle.11

Luvussa ”Suomen ryöstön lähihistoriaa” jo mainittiin Suomen jättimäisestä ulkomaanvelasta. Tämä eliitin pankeilta otettu laina on eräs tehokkaimmista Suomea ja sen kansalaisia köyhdyttävistä metodeista. Suomi on eräs pahiten velkaantuneita maita, kun vertailukohtana on kokonaistuotanto.12 Suomen velkaantuminen velkaannuttaa myös kansalaisia. Kun Suomen maksama korko nousee, kasvavat silloin myös ihmisten lainojen korot. Yhä suurempi osuus veroista menee velan korkojen maksuun. Tämä tarkoittaa, että kansalaisten hyvinvointia ei voida rakentaa.

Selvää tietysti on, että yrityksien siirtyminen ulkomaille kurjistaa ja on näivettänyt Suomen taloudellista tilannetta myös kansalaisten osalta. Näillä menetelmillä ei hyvinvointia rakenneta, vaan pelkästään lisätään pääoman omistajien ja globaalien jättifuusiodiktatuurien vaurautta.

Markku Juutinen

Lähteet:

Chossudovsky, Michel (2004). Köyhyyden globalisointi. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.
Chomsky, Noam (2006). Tulevaisuuden valtio? Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.
Lind, Michael (2003). MADE IN TEXAS GEORGE W. BUSH AND THE SOUTHERN TAKEOVER OF AMERICAN POLITICS. A new America Book, Published by basic Books, A Member of Perseus Books Group
Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

Virtuaalilähteet

 1. http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Suomen+sosiaaliturva+j%C3
 2. http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/opettajatkin
 3. http://www.tilastokeskus.fi/til/vtp/2009/vtp_2009_2010-03-01_tie_001_fi.html
 4. http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2010/03/01/suomen-bruttokansantuote-romahti/20103038/12
 5. http://www.tieteessatapahtuu.fi/696/jsappine.html
 6. http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_valtiontalous.html
 7. http://www.kauppalehti.fi/etusivu/suomen+kauppatase+ennatyksellisen
 8. http://www.tieyhdistys.fi/sitenews/view/-/nid/26/ngid/3/
 9. http://yle.fi/uutiset/asiantuntijat_kreikka_voi_aiheuttaa_suomelle_jopa
 10. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+34/2012&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD
 11. http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20120720
 12. http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2009/05/15/suomi-maailman-velkaisimpien-maiden-joukossa/200912367/12

http://www.suomenpankki.fi/en/tilastot/maksutase/pages/

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s