Valtioterrorismia rauhan turvaamisen ja väestön suojelun nimissä


Johdannoksi

Saamme lukea runsaanlaisesti kirjoituksia, jotka käsittelevät Amerikan Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja eräiden muiden Nato maiden harjoittamasta väkivaltapolitiikasta maailmalla. Tunnettua on myös Israelin valtioterrorismi. Paljon käydään myös keskustelua kansainvälisten pankkien ja ylikansallisten rahoituslaitosten sekä instituutioiden tavoittelemasta kansainvälisestä yhteistyöstä, kuten myös näiden hegemonisesta luonteesta.

Yllä mainittuun viitaten on tärkeää huomata muutamia oleellisia seikkoja. Esimerkiksi USA:n missioon sisältyy se, että se johtaa maailmaa yhdessä muiden Nato-maiden kanssa tukemaan globaalia taloutta hallitsevia eliittejä ja niiden hegemonian expansionismiä. Erittäin oleellista on huomata näiden globalististen pyrkimyksien taustavaikuttajat. Niiden taustalla on Israel-myönteinen eliitti eli ylikansallinen oligarkia, joka myötäilee Israelin sionististen johtajien sisä- ja ulkopoliittisia tavoitteita. Tietenkään oligarkia ei vaikuta suoraan esim. USA:n, EU:n, Naton ja muiden kansainvälisten organisaatioiden ja sopimusten kautta, vaan efektiivisyys on välillistä.

Yllä mainitusta kansainvälisen vallan vaarallisen mittavasta vahvistamisesta olkoon esimerkkinä länsimaisen supervallan aikomus hyökätä Syyriaan. Mahdollinen interventio tapahtuisi ilman mitään pätevää syytä ja ilmeisesti ihan lähiaikoina. USA:n pommikoneet tulisivat siis moukaroimaan ”rauhan turvaamisen ja humanitäärisyyden” nimissä saavuttaakseen tuloksena vapauttavaa orjuutta Syyrian kansalaisille.

USA:n imperialistinen luonne

Thomas Hobbes (1588–1679) esittää klassisessa teoksessaan Leviathan (1651) teeman siitä, kuinka ”yksinäinen, eläimellinen, inhottava ja lyhyt” elämä on sivistystä edeltävässä luonnontilassa, jossa vahvemman valtaa rajoittavia lakeja ei ole. Valitettavasti USA ja eräät muut Nato-valtiot sekä Israel ovat käyttäytyneet ikään kuin voimakkaamman valtaa hillitseviä lakeja ei todellakaan olisi. Nato on maailmanhistorian voimakkaimman valtion imperiaalista suurstrategiaa ylläpitävä valtioterrorismin väline, joka on tuottanut valtavaa inhimillistä kärsimystä maailmassa.

Esimerkiksi Blum pitää Nato-valtioita USA:n ulkopolitiikan moottoreina siten, että se yrittää tehdä maailmaa avoimeksi globalisaatiolle, erityisesti monikansallisille Yhdysvaltalaisille yrityksille, ja estää sellaisten yhteiskuntien syntymisen, joista voisi kehittyä edistyksellinen vaihtoehto kapitalistiselle mallille (Blum 2002). Tietysti, ja kuten jo johdannossa sanottiin, on huomattava, että USA kuuluu kansainvälistä hegemoniaa tavoittelevan voimakkaan Israel-lobbyn vaikutuspiiriin. Hyöty USA:n ja muidenkin Natomaiden saavuttamasta globaalista vallasta siivilöityy oligarkialle.

USA:n sitoutuminen ylikansallisten talouseliittien pönkittämiseen ohjautuu esimerkiksi seuraavien instrumenttien kautta:
Maailmankauppajärjestön (WTO) päämäärät keskittyvät kaupan vapauttamiseen eli vallan keskittämiseen eliiteille rahan välityksellä ja Uuden maailmanjärjestyksen välilliseen edistämiseen sitä kautta (Chossudovsky 2004). Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) pyrkii maailman rahatalouden hallintaan.  Sen tarkoitukseksi esitetään kriisien ehkäisy. Todellisuudessa IMF suorastaan paisuttaa velkaantumista, ja ennen kaikkea julkisen omaisuuden sekä kansojen itsemääräämisoikeuteen kuuluvien välineiden luovuttamista eliittien omistukseen (Chossudovsky 2004).

WTO:n ja IMF:n yleisluonteiset esitykset.1

Jo johdannossa kuvattiin USA:n nykyistä eli Obaman strategiaa, joka tarkoittaa USA:n sitoutumista globaaliin imperialistisiin tavoitteisin yhdessä muiden samanmielisten Nato valtioiden kanssa. Pohjimmiltaan kysymyksessä ei siis ole USA:n tai EU:n turvallisuus. Kaikista viimeksi USA:n ja sen liittolaisten toiminta tarkoittaisi rauhan palauttamista ja turvallisuuteen tähtääviä operaatioita. USA:n sisä- ja ulkopoliittiset pyrkimykset ovat sitoutuneet noudattamaan pankkiirieliitin ja talouseliittien tavoitteita, jossa politiikan ja talouden pyrinnöt limittyvät yhteen. Lisäksi mainittakoon, että Nato yhdistää USA:n ja Euroopan, transatlanttisen alueen sotilaalliseksi voimaksi, joka turvaa alueen poliittisen järjestelmän ja tukee systeemin leviämistä, kuten Irak, Kosovo, Afganistan ja Syyria osoittavat.Siis tämä sotilaallisen voiman yhdistäminen tapahtuu hyvin negattiivisin seurauksin. Edellä mainitusta antaa muun muassa Michel Chossudovskyn, Noam Chomskyn sekä William Blumin tuotanto kokonaisuudessaan hyvän kuvan.

Myös EU on vannoutunut edistämään taloudellisten oligarkioiden hegemoniaa ja tukahduttamaan kansallisen demokratian toisin sanoen kansallisen päätöksenteon heidän elinkeinojaan koskevissa asioissa, kuten myös turvallisuuspolitiikassa (Steinhauser 1994).

Kuten alussa jo sanottiin, supervallan ja sen liittolaisten ”globaalit rauhanmissiot ihmisoikeuksien turvaamiseksi, pahojen poikien kurittamiseksi jne.”, tarkoittavatkin imperialististen suurstrategioiden toteuttamista ja maailman hegemonian säilyttämistä ja lisäämistä ylikansalliselle oligarkialle, vaan ei USA:lle ja sen liittolaisille. Eli valta ei keräänny USA:lle ja sen liittolaisille tosiasiassa, vaan hegemonia kasaantuu vielä näitäkin hallitseville eliiteille. Toisin sanoen kansainvälisen vallan keskittyminen USA:lle ja lännelle on näennäistä, sillä valta liukuu Israelin myönteiselle oligarkialle.

Vereksiä näytteitä USA:n pyrkimyksestä valtioterrorismiin: Syyrian tilanne

Daily news uutisoi hiljattain, että USA on valmis iskemään Syyriaan jo sunnuntaina 1.9.2013.2 Tosin muut Nato-maat, kuten Britannia ei ole ainakaan vielä lupautunut hyökkäykseen Syyriaan Yhdysvaltojen rinnalla. Kuitenkin muidenkin Nato maiden mukaantulo sotaan tai paremminkin valtioterrorismiin on luultavaa sodan pitkittyessä. USA:n hyökkäys tulisi räjäyttämään inhimillisen tuskan silmiemme eteen.

Tässä taas tulevat ilmeisesti lihaksi luiden päälle USA:n uusliberalistinen rauhansanoman levitystyö maailmalla.
Syyria lavastettiin syylliseksi

Tosiasiassa länsimaat ja Israel ovat masinoineet Syyrian konfliktin. Israel on suorittanut brutaaleja sotilaallisia iskuja Syyriaan. Kuitenkaan Syyrian hallintoa vastustavien terroristien tukeminen ei ole saavuttanut länsivaltojen ja Israelin sionistisen johdon asettamia tavoitteita eli Basharal-Assad hallinto ei ole kukistunut.

Niinpä USA ja sen liittolaiset päättivät turvautua valehteluun. Lavastettiin tilanne, jossa Syyrian hallinto olisi muka käyttänyt kemiallisia aseita kansaansa vastaan.3

Ei ole laisinkaan uskottavaa, että Syyrian hallinto olisi käyttänyt kemiallisia aseita kansaansa vastaan tilanteessa, jossa se oli ilmeisen varmasti nujertanut vastustajansa. Myös Presidentti Vladimir Putin on esittänyt, että olisi ollut järjenvastaista, mikäli Syyrian hallitus olisi käyttänyt kemiallisia aseita tilanteessa, jossa hallitukset joukot ovat saavuttaneet menestystä.4

Sitä vastoin on näyttöä siitä, että Syyrian hallinnon vastainen oppositio on käyttänyt kemiallisia aseita Syyriassa.5 Mutta, koska tämä lähde on ilmeisesti sensuroitu, esitettäköön alkuperäinen ote uutisesta:

Syrian Opposition uses chemical weapons, backed by US and NATO Well congratulations Messrs. Obama, Cameron and Hollande, and your Foreign Department sidekicks Hillary Clinton, Laurent Fabius and William Hague. Your terrorists in Syria have managed to use chemical weapons against government forces, something you were warning President Assad against doing. Well, well, how the tablesturn.

On äärimmäistä kaksinaismoralismia syyttää toisia kiellettyjen aseiden käytöstä, kun saman aikaan itse käyttää niitä.  Kaikki tämä vain siksi, että löytyisi tekosyyn hyökkäykselle Syyrian kimppuun.

Mikä on mahdollisen Syyriaan kohdistuvan intervention tarkoituksena?

Pyrkimyksenä ei missään tapauksessa ole humanitääriset velvoitteet, vaan maailman hegemoniset tavoitteet. Syyria muodostaa strategisesti räjähdysherkän aseman Lähi-idässä, jos Syyriaa vastaan kohdistetaan sotilaallisia operaatioita. Länsivallat ja Israel ei ole löytänyt syytä hyökätä suoraan Iraniin, joten iskut Syyriaan toimisi siltana avaamaan sodan myös Irania vastaan. Onhan Iran esittänyt useasti, että se ei hyväksy länsivaltojen sotilaallista hyökkäystä Syyriaan.

Selvää on, että Venäjä ei hyväksy päätöslauselmaa, joka antaisi luvan sodalle Syyriaa vastaan. Venäläinen sosiologi Leonid Savinin mukaan länsivaltojen Syyriaan hahmotteleman iskun ensisijaisena pyrkimyksenä on maailman energiavarojen hallinta ja pitkällä aikavälillä lännen johtavan aseman vahvistaminen Venäjään ja Kiinaan nähden. Asiantuntijan lausunnon mukaan Syyrian konfliktilla voimistetaan niiden maiden etuja, joihin kulkee kaasu- ja öljyputkia Eurooppaan kyseisen alueen kautta, ja että nykyinen tilanne alkoi heti kun Basharal-Assad oli esittänyt lausunnon, jotka hän nimesi ”neljän meren strategiaksi”.6

Iskujen motiivien taustalla näyttää siis olevan sodan aloittaminen Iraniin ja Venäjän saartaminen sekä Kiinan aseman heikentäminen. Pahimmillaan tilanne voi riistäytyä todelliseksi maailman paloksi.

Ajaudummeko kolmanteen maailmansotaan?

Olemmeko siis joutumassa kolmanteen maailmansotaan? Tämä saattaisi olla mahdollista, mutta ei ehkä vielä toteutuvana uhkana. Maailmanpalo on ilmeisesti Israel-myötämielisen oligarkian tavoitteena, jonka välityksellä syntyisi täydellinen Uusi maailmanjärjestys. Se tarkoittaisi yhtä ja ainutta sekä täydellisesti valvottua maailmaa, jossa ei tunnettaisi sellaisia käsitteitä kuin esim. vapaus ja yhdenvertaisuus.

Kuten sanottu, sotilaallinen hyökkäys Syyriaan voi pahimmillaan merkitä Iranin puuttumisen peliin, joka tarkoittaisi Venäjän ja Kiinan heräämistä läntiseen vastarintaan. Tällöin USA:n lisäksi myös muut Nato-maat tulisivat tukemaan länttä, johon liittyisi myös Israel. Myöhemmin myös eräät Latinalaisen Amerikan maat ehkä osallistuisivat sotaan Israelin & USA:n muodostamaa liittoutumaa vastaan.

Toisaalta voi käydä niinkin, että Syyrian konflikti ei laajentuisi maailman laajuiseksi sodaksi. Tähän viitaten voidaan esittää, että Kissinger kirjoitti eräässä 2011 julkaistussa kirjassaan, että Kiina ja USA voivat tavoitella tiiviimpää yhteistyötä, Tyynenmeren yhdistymistä, tai sitten toiseksi vaihtoehdoksi tulevat muut keinot. Ehkä toistaiseksi pyritään vielä käyttämään yhdistymisen metodia ja eliminoimaan pienempiä valtioita yksi kerrallaan. Tämä on siis toinen vaihto ehto suursodalle. Mene ja tiedä? Mutta varmaa on, että Syyrian ja Iranin mahdollinen nujertuminen heikentäisi Kiinan, Venäjän, Lähi-idän ja Latinalaisen Amerikan itsenäisyyttä.

Tietysti mainittu oligarkia ajaa kansainvälisen tilanteen vaikka maailmanpaloon, jos se ei muilla menetelmillä saavuta hegemonisia tavoitteitaan.

Tietysti kaikkien tulisi näkyvästi vastustaa Israelin ja USA:n eturintaman valtioterrorismia, jota Syyriaan kohdistuva interventio suunnitelma palvelee. Häpeällistä on se, että Suomen poliittinen eliitti ei vastusta näitä USA:n aggressioita, vaan jopa myötäilee niitä, jota tekee myös Suomen valtamedia.

Markku Juutinen

Lähteet

Blum, William (2002). Roistovaltio. Sammakko 2002.

Chossudovsky, Michel (2004). Köyhyyden globalisointi. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

  1. (Yleisluonteiset esitykset) WTO http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/wto_dg_stat_e.htm IMF http://www.imf.org/external/about/whatwedo.htm#original
  2. http://www.nydailynews.com/news/world/u-n-inspectors-leave-syria-saturday-chief-article-1.1440250
  3. http://www.aamulehti.fi/Ulkomaat/1194835590778/artikkeli/usa+syyria+kayttanyt+kemiallisia+aseita+monesti+obama+iskuista+ei+viela+paatetty.html
  4. http://english.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13920607000767
  5. www.globalresearch.ca/syrian-opposition-uses-chemical
  6. http://www.plenglish.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1808501&Itemid=1

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s