Ihmiskunnan valistumisesta


Tässä kirjoituksessa viittaamme Emanuel Swedenborgin (ES) filosofiaan käsitellessämme yhteiskunnan ja samalla ihmiskunnan vähittäistä kehittymisen mahdollisuutta jalostuneempaan muotoonsa. Swedenborg (1688–1772) oli tunnettu ruotsalainen tiedemies ja luonnontutkija, joka myöhemmällä iällään alkoi kirjoittaa teologisia ja henkisestä maailmasta kertovia kirjojaan.

Emme kuitenkaan tässä artikkelissa paneudu pikkutarkasti kuvailemaan Swedenborgin kautta ilmestynyttä Taivaallista oppia, vaan sovellamme sitä kuvauksena käytännön elämään luonnollisella tasolla. Tämä jo siitäkin syystä, että Swedenborgin syvällinen tulkinta karkottaa helposti lukijakunnan valtavalla henkisellä voimallaan filosofiassaan, joka on jossakin määrin luonteeltaan esoteerista. Yksityiskohtaisempaa selitystä ES:n filosofialle löytyy esimerkiksi Nova Hierosolyma sivustolta. ES:n filosofiasta käytetään tässä kirjoituksessa myös muotoa: Taivaallinen oppi. Huomattakoon, että ES:n kynän välityksellä tullut ilmoitus toimii lamppuna Raamatun kirjoitusten tulkinnalle, siten tulee nojautua Jumalan Sanan henkiseen merkitykseen.

 

Swedenborgin filosofia edistyneen valtion luojana

Ensin on syytä lyhyesti esittää Taivaallisen opin mukaista sielun jalostumista, joka luo edellytykset taivaaseen pääsylle. Tämä sielun kehitys eli uudestisyntyminen ei ole vain yksityisen ihmisen, yhteiskunnan, vaan koko maailman henkisen edistymisen kannalta välttämätöntä. Myös juuri siksi edellä mainittua täytyy hiukan johdantona esittää.

ES:n kautta tulleen ilmoituksen mukaan taivaaseen pääsevät ne ihmiset, jotka jo maailmassa eläessään tunnustivat Jumaluuden ja elivät vipittömästi uskontonsa käskyjen mukaan. Vastoin nykyisten uskovaisten piirissä esiintyvää erheellistä käsitystä, jonka mukaan ihminen pääsisi taivaaseen uskoessaan sokeasti Jumalaan riippumatta ihmisen elämän laadusta, ihminen pelastuukin vain syntymällä henkisesti uudesti Jumalan avulla. Uudestisyntyminen tarkoittaa Ihmisen tahdon ja ymmärryksen vuosikausia kestävää kehittymisen prosessia, mutta ihmisen tahto on kuitenkin taivaaseen pääsyssä tärkeämpi kuin hänen ymmärryksensä: mikäli ihminen on elänyt lähimmäisenrakkaudessa, vaikka hänen ymmärryksensä on ollut heikko, pystyy hän vastaanottamaan taivaan hyvän tahtonsa ansiosta.

Sielun pelastumisesta eli henkisen älykkyyden kehittämisestä: Uudestisyntymisellä tarkoitetaan Kymmenen Käskyn noudattamista niin henkisessä kuin luonnollisessakin mielessä ja tämän seurauksena perityn pahuuden asteittaista nujertamista sekä päivittäistä itsetutkiskelua oman pahuuden tunnistamiseksi. Tämä luo ihmiseen uuden ymmärryksen, jolloin usko ei enää ole sokeaa uskomista, vaan tosiasioiden todeksi havaitsemista, sillä usko liittyy totuuteen ja totuus ymmärrykseen. Tällainen elämä on luottamista siihen, että Jumala eli Herra Jeesus Kristus uudestisynnyttää ihmisen, joka noudattaa elämässään Jumalallisia lakeja, siis aktiivisesti haluaa uudestisyntymistä.

Kymmenen Käskyn lisäksi uudestisyntymisessä toisena oleellisena asiana on Herran Jeesuksen Kristuksen tunnustaminen taivaan ja koko maailmankaikkeuden yhdeksi ja ainoaksi Jumalaksi.

 

Taivaallisen opin yhteiskunnallinen merkitys

Taivaallisen opin mukaan taivas jakaantuu kolmeen valtakuntaan: coelestiaaliseen eli taivaalliseen, spirituaaliseen eli henkiseen ja luonnollis-spirituaaliseen taivaan valtakuntaan.

Milloinka saavutamme kehittyneen yhteiskuntarakenteen ja uuden ihmislajin?
Milloinka saavutamme kehittyneen yhteiskunta rakenteen ja uuden ihmislajin?

Näistä coelestiaalinen on henkiseltä asteeltaan korkein, spirituaalinen keskiverto ja luonnollis-spirituaalinen vaatimattomin valtakunta. Siten tämä sama kolmijako vastaavaisuutena soveltuu ihmisen sielun eli ihmisen rakenteeseen sisältäen coelestiaalisen, spirituaalisen ja rationaalis-luonnollisen tason. Nämä tasot aukeavat portaittain uudestisyntymisen edistyessä.

He, jotka ovat saavuttaneet ylimmän uudestisyntymisen asteen, ottavat Jumaluuden virtausta etupäässä hyvyyden suhteen, josta virtaus menee totuuteen.

He, jotka ovat spirituaalisia ihmisiä ottavat Jumalallista virtausta ensisijaisesti totuuden suhteen ja toissijaisesti hyvyyteen.

Näistä kolmesta ryhmästä alimmalla henkisen kehityksen tasolla ovat luonnolliset ihmiset, joiden sielu on jalostunut lähimmäisenrakkauden harjoittamisesta uskontonsa lakien mukaisesta elämästä.

Kaikista ihmisistä henkisesti matalimmalla ovat aistilliset ihmiset, jotka ovat ateistisia ja materialistisia. Näitä ihmisiä ei voida oikeastaan kutsua ihmisiksi, vaan ihmis-kone-eläimiksi. Ihmis-kone-eläimet ovat syvemmällä kuin varsinaiset eläimet, sillä eläimet ovat elämänsä järjestyksessä, joka mahdollistuu Jumaluuden yleisenvirtauksen ansiosta.

Yllä mainittuun kolmijakoon perustuen, voidaan kukin ryhmä sijoittaa kehittyneen yhteiskunnan palveluun yhteisenhyvän saavuttamiseksi. ES:a mukaillen siinä taivaallisen eli coelestiaalisen yhteiskuntakatsomukseen olisivat liittyneet he, jotka tahtovat vilpittömästi noudattaa uskontonsa lainalaisuuksia juuri siitä syystä, että ne ovat Jumalasta ja siten ovat aitoja totuuksia ja hyvyyksiä. Lisäksi he tahtovat kuulua coelestiaalisiin siksi, että he näin menetellen olisivat eniten hyödyksi yhteiskunnalleen omaa kunniaansa huomioimatta.

He puolestaan, jotka ovat spirituaalisia, olisivat kiintyneitä filosofiseen pohdintaan, joka koskee myös yhteiskunnan arvomaailmaa suhteessa Jumalallisiin hyvyyksiin sekä totuuksiin, kuten myös keskittymistä siihen kuinka taivaallinen yhteiskuntarakenne voisi toteutua vastaavaisuutena ajassa ja paikassa. Luonnollisesti tämäkin ryhmä haluaa olla hyödyksi yhteiskunnassa lähimmäisilleen samoin kuin coelestiaaliset, mutta spirituaaliset eivät pysty siihen yhtä vilpittömästi.

Viimeisenä ryhmänä olisivat luonnolliset ihmiset, jotka eivät olisi kiinnostuneita coelestiaalisista tai spirituaalisista kysymyksistä, vaan heille riittäisi ulkoisen yhteiskunnallisen moraalin täyttäminen. Koska tätä luonnetyyppiä olevia ihmisiä on paljon enemmän kuin coelestiaalisia ja spirituaalisia ihmisiä, täytyy painottaa seuraavaa:

Tälle ihmistyypille riittäisi motiiveiksi ymmärrys yhteiskuntajärjestyksen säilymisestä kaikkine mukavuuksineen ja etuineen yhteiskunnallisten sääntöjen ja lakien noudattamisen takia, vaikkakin hyvän tekeminen tapahtuisi enemmän itsekkyyteen perustuen. Tähän ryhmään ilmeisesti sisältyisi myös kohtalaisen hyviä ja moraalisia ihmisiä, mutta henkisen käsityskyvyn heikkous ja/tai rohkeuden puute olisivat esteenä kohoamiseen spirituaaliselle tai coelestiaaliselle tasolle.

Mikäli valtamedia olisi coelestiaalisten tai spirituaalisten ihmisten hallinnassa yhteiskunnan kehittymisellä ei olisi rajoja. Tällöin alkaisi maailmassa todellinen valistusfilosofian kausi, eikä vai filosofisessa mielessä, vaan yhteiskunnan kullakin sektorilla. Oikea ja rehellinen tiedonvälitys virvoittaisi myös luonnollisia ihmisiä ja kenties tiettyihin motiiveihin vedoten aistillisia ihmisiä suorittamaan lähimmäisenrakkauden tekoja jo siitäkin syystä, että niistä koituu hyötyä myös tekijöilleen. Jo valehtelevan propagandistisen tiedonvälityksen tyrehtyminen ohjaisi luonnolliset, ja ehkä myös aistilliset populaatiot äänestämään oikeudenmukaisia, isänmaallisia ja viisaita kansanedustajia.

Jo luonnollisella tasolla ihminen ymmärtää Taivaallisen opin avulla seuraavat asiat: Eheytyneet avioliitot ovat yhteiskunnan perusta; Yhteisen kodin rakentaminen edellyttää onnistuakseen uskollisuutta, jota jo luonnollisen asteen moraalikäsitys vaatii. Hyvän parisuhteen onnistumiseen heijastuu myös hedelmälliseen vuorovaikutukseen ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Onnellisista kodeista syntyy tasapainoisia lapsia yhteiskunnan jäseniksi ja sen tuleviksi rakentajiksi toisin kuin nykyajan rikkirevityistä uusperheistä ja sukupuolineutraaleista liitoista.

 

Lopuksi

Swedenborgin ilmoitus Raamatun sisäisistä merkityksistä paljastaa myös kansainvälisten sionistien eli juutalaisen eliitin salakavalat pyrkimykset kansainvälisen hegemonian saavuttamiseksi.1

Juutalais-sionistien uskonto perustuu Talmudiin, joka on juutalainen Tooraa eli Mooseksen kirjoja ja Vanhan testamentin profeettojen lukuja väärentävä selitysteos. Talmudin mukaan kaikki lait sitovat vain juutalaisia, jotka vain ovat ihmisiä ja muut kansat ovat eläimiä. Talmud ja sen mukainen ”uskonto” –juutalaisuus on demonisen rasistinen maailmanvalloitusohjelma, jonka mukaan ei-juutalaiset pitää tuhota ja osa heistä alistaa orjiksi juutalaisen eliitin palvelukseen.2

Juuri yllä mainittu Talmud -juutalaisten uskonto liittää sionistisen eliitin jäsenet syvimpien helvettien yhteyteen, jonka kuten sanottu, Swedenborgin kautta tullut Jumalan Sanan Taivaallinen oppi ”lamppuna” paljastaa. Tätä eivät sionistit tietenkään siedä ja siksipä ES:n teokset on yritetty häivyttää pimentoon.

Tässä oli siis suurpiirteinen jako siitä miten regeneroitunut valtio ottaisi vastaan kehittymisensä haasteet. Luonnollisesti myös muita ihmisenluonnon kirjoa olisi yhteiskunnissa olemassa./MJ

 

Kirjallisuutta ja tiedostoja

Niemi, Pertti (2001). Johdatus Emanuel swedenborgin filosofiaan. Tabernaculum Dei ry. Turku

Swedenborg, Emanuel (2011). Aviorakkaus (suomennos). Nova Hierosolyma ry.

Swedenborg, Emanuel (1968). Om himlen och helvete; Heaven and Hell. New Century Edition; Taivas, sen ihmeet ja helvetti (1940). Hyvinkään kirjapaino oy. Hyvinkää.

Apocalypse Revelata

Arcana Coelestia

Nova Hierosolyma

Uusi Jerusalemi ja sionismi

 

Muita lähteitä

1.

Bar-Yosef 1994, Maariv 2.11.1994, ‘The Jews Who Run Clinton’s Court’; Duke 2003, 146-147.

Benson, Ivar (1986). Zionist Factor. USA.

Chossudovsky, Michel (2004). Köyhyyden globalisointi. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy. 18 – 26 s.

Ginsberg, Benjamin (1993).  The Fatal Embrace: Jews and the State. Chicago: by The University of Chicago. 1-2, 103 s.

Gyeorgos, Ceres ja Hatonn, Birthing (1991). The Phoenix Vol. I 82 s.

Mearsheimer & Walt (2007). Yhteenveto Israelin lobbyn vaikutuksesta median ja akatemiaan.

Nimmo, Kurt (2012). Alex Jones. Infowars.com. Panetta: U.S. Will Attack Iran if It Decides to Build Nuke, Alex Jones. Infowars.com 9.11.2012.

Patomäki, Heikki & Teivainen, Teivo (2003). Globaali demokratia. Helsinki: Gaudeamus.

Somfalvi, Anttila (2012). Ynetnews PM: World powers have no moral right to block us, Ynetnews 9.11.2012.

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

Dilling, Elizabeth (1983). The Jewish Religion – Its Influence Today.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s