Aihearkisto: USKONTO JA FILOSOFIA

Epäjatkuvien asteiden filosofiaa


Luvussa käsitellään epäjatkuvia asteita, joka tarkoittaa sitä, että kaikilla ilmiöillä on tarkoitus, syy ja vaikutus. Tässä kolmijaossa on olemassa sisin syy, välillisenä syynä keinot sekä näiden syiden aikaansaama ilmiö eli vaikutus. Esimerkiksi taiteilijan motivaatio maalata taulu (tarkoitus). Taiteilijan perityt ja hankitut taidot maalata tauluja (syy). Valmistunut taulu eli toteutunut tarkoitus eli vaikutus.

Ymmärtääksemme henkisen maailman ja sielun luonnetta ja olemassaoloa, meidän tulee tuntea epäjatkuvien asteiden muodostama mekanismi. Mainittakoon, että jatkuvat asteet ovat luonnonmaailmaan kuuluvia: asiat, jotka suurenevat tai pienenevät samanlaatuisesti, muodostavat jatkuvan asteen.

Käsittelemme nyt epäjatkuvia asteita, joka tarkoittaa sitä, että kaikilla ilmiöillä on tarkoitus, ja vaikutus. Tässä kolmijaossa on olemassa sisin syy ja välillisenä syynä keinot sekä näiden syiden aikaansaama ilmiö ts. vaikutus.

Esimerkiksi taiteilijan motivaatio maalata taulu on tarkoitus. Taiteilijan perityt ja hankitut taidot maalata tauluja ovat syy. Valmistunut taulu on siten toteutunut tarkoitus ts. vaikutus.

Valmiista taulusta emme havaitse suoraan taulun valmistumiseen liittyviä synty prosesseja, vaikka ne ovat edellä mainitut taiteilijan mielessä olevat motivaatiot ja valmiudet.

Jumalan Sanassa epäjatkuvat asteet tarkoittavat seuraavaa: Sanan sisin syy on itse Jumalallinen Ääretön Rakkaus ja välineellinen syy on Jumalallinen Ääretön Viisaus.

Luonnonmaailma on myös yhteydessä epäjatkuvien asteiden kautta henkiseen maailmaan. Sisin syy (tarkoitus) tapahtuu henkisessä maailmassa, jonka tarkoitus on alkuperältään taivaallinen eli coelestiaalinen. Välineellisenä asteena tässä on henkinen eli spirituaalinen syy, tästä seuraa, että henkisestä maailmasta peräisin olevat sisäiset syyt näkyvät luonnonmaailmassa materian erilaisina muotoina (vaikutus). Henkinen maailma koostuu spirituaalisesta substanssista, jolla ei ole ajan ja paikan ulottuvuutta.

Jumalallinen kolminaisuus on sisimpänä syynä epäjatkuvien asteiden kolmijaossa: Jumalallinen Rakkaus eli Hyvyys (tarkoitus), Jumalallinen Viisaus eli Totuus (välineellinen syy) ja Jumalallinen Teko ts. Hyöty (vaikutus).

Tämä tarkoittaa siis Jumalan kolminaisuutta, joka on yhdessä ja samassa persoonassa Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa seuraavasti: Isä on Jumalan sielu eli Jumalallinen Rakkaus, Poika on Jumalan kirkastettu Ruumis eli Jumalallinen Viisaus ja Pyhä-Henki eli sielusta Ruumiin kautta virtaava Jumalallinen Vaikutus, josta seuraa elämä koko maailman kaikkeudessa. Jumala on siis yksi.

Tämän kolmijaon mukaan on myös ihminen Jumalan kuva, mutta ääreellinen kaiken muun suhteen paitsi kuoleman. Siis ihminen on Jumalan kuva seuraavasti: Tahto eli rakkaus, ymmärrys eli älykkyys ja teko eli hyöty. Niinpä ihmisen ulkoinen mieli on epäjatkuvassa asteessa hänen sisimpään mieleensä nähden.

 

Sielun kuolemattomuus:

Ehkä eniten ihmisten mieliä vaivannut aihe henkisen maailman lainalaisuuksista on sielun kuolemattomuus. Jo 400 luvulla -eKr Kreikkalaiset filosofit Sokrates ja hänen oppilaansa Platon ajattelivat tätä asiaa. He tulivat siihen käsitykseen, että ihmisen sielu on kuolematon. He perustelivat käsitystään aivan oikein siten, että sielu, joka on henkistä substanssia on korkeampaa olemusta kuin fyysinen ruumis ja rationaalinen mieli. Ja että sielu korkeampana olemuksena saa vaikutuksen, joltakin korkeammalta ja ikuiselta voimalta. Siksipä sielu tätä iäisyyttä edustavana ja ihmispersoonassa hallitsevana olevana ei voi kuolla, sillä se on osa ikuisuutta. Platon kirjoitti Sokrateen opetukset muistiin – tutkielmiinsa Apologian ja Faidos.

Ensinnäkin tosiasia on, että ihmisellä on kuolematon sielu. Jumalan Sanasta tiedämme, että yhdessä ja samassa Jumalan Persoonassa on kolminaisuus. Samoin on ihmisen persoonakin jakaantunut kolmeen osaan: sielu, fyysinen ruumis ja sielusta ruumiin välityksellä tapahtuva toiminta luonnollisessa maailmassa. Tässäkin suhteessa ihminen on Jumalan kuva. Ihminen on sidottu Jumaluuden virtauksen vaikutuksesta ikuiseen elämään.

/Viittaus teoksesta Älykkyyden kehittäminen Emanuel Swedenborgin mukaan: kirjoittanut veli Benjamin; viittaus alkaa:/ Coelestiaalinen eli taivaallinen aste on sisäisin ja korkein ihmismielen asteista. Tähän asteeseen Jumaluus virtaa ensin ja välittömästi. Tämän asteen avulla Jumaluus ohjaa ja järjestää ihmisen alemmat asteet. Tämä aste on ikäänkuin ovi, josta Herra lähestyy ihmistä. Coelestiaalinen aste tekee ihmisestä varsinaisen ihmisen. Tätä sisäisintä astetta kutsutaan myös ihmisen sieluksi ja kuten alemmatkin asteet se muodostuu kahdesta osasta, tahdosta ja ymmärryksestä. Sisäisimmän mielen tahtoa kutsutaan coelestiaaliseksi, ja tämän asteen virtauksesta syntyy luonnon maailmassa elävään ihmiseen sisäinen havaintokyky eli intuitiivinen älykkyys. Tätä astetta kuvaavat vastaavaisuuden tieteessä mm. sanat kulta ja öljypuu.

Ihmismielen keskimmäinen eli toinen aste on spirituaalinen eli henkinen. Tähän asteeseen Jumaluus virtaa välillisesti coelestiaalisen taivaan kautta. Spirituaalinen aste muodostuu spirituaalisesta tahdosta ja ymmärryksestä. Tämän asteen ansiosta syntyy maanpäällä elävään ihmiseen omatunto. Tätä astetta kuvaavat mm. hopea ja viiniköynös.

Ensimmäisin eli ulkoisin aste on luonnollinen, jota aikamme psykologia pitää pelkästään ihmisen mielenä. Ihminen selviytyy toimistaan maanpäällä luonnollisen tahtonsa ja ymmärryksensä avulla. Luonnolliseen mieleen tulee virtausta henkimaailmasta, joka on tila taivaiden ja helvettien välillä. Luonnollisia vastaavaisuuksia ovat mm. kupari ja viikunapuu /Viittaus loppuu/.

Nämä kolme astetta ovat kaikilla ihmisillä jo syntymästään saakka olemassa. Uudestisyntyneillä ovat avoinna, joko coelestiaalinen tai spirituaalinen mielen aste. Mikäli ihmisen kaksi korkeinta astetta eivät ole avautuneet on ihminen aistillis-luonnollinen.

Eri kirkkokunnilla ja uskonnollisilla ryhmillä on virheellisiä käsityksiä sielun kuolemattomuudesta. Mm. Jehovan todistajien mukaan, ihmisellä ei ole erillistä sielua. He käsittävät, että itse fyysinen ihminen on ”elävä sielu”. Virheellistä käsitystään he tukevat Jumalan Sanan kirjaimellisella tulkinnalla, sillä he eivät ole ymmärtäneet Sanan sisäistä merkitystä.

(SM: = sisäinenmerkitys).

Esimerkiksi 1. Mooseksen kirjan 2: 7: ”Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.” – Jehovan todistajat käsittävät, että Aadamilla ei ollut mitään erillistä sielua. Toisaalta, sana ”ihminen” oikein ymmärrettynä tarkoittaa persoonaa, jossa on sielu (henkiruumis), fyysinen ruumis ja sielusta ruumiin kautta tapahtuva toiminta. 1. Moos. Kirja on kuvaus ensimmäisen eli muinaisimmasta kirkosta. 1. Moos. on myös kuvaus ihmisen uudestisyntymisen seitsemästä eri asteesta. Luomiskertomus ei ole kuvaus aineellisen maailman synnystä, vaan se on kuvaus kuinka Jumala uudestisynnyttää ihmisen. 1. Moos. 1. luku selostaa spirituaalisen ihmisen synnyn. Toinen luku jakeeseen 18 asti selostaa coelestiaalisen ihmisen synnyn. Niinpä, 1 Moos. 2: 7: ei voida ymmärtää kirjaimellisesti, vaan sisäisen merkityksen valossa: ”Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen” SM: Tarkoittaa ihmisen luonnollista eli ulkoista mielen astetta, joka ei ole varsinaisesti vielä uudestisyntynyt, sillä sisäisimmän mielen eli sielun korkeimmat asteet eivät tässä tilassa ole vielä avautuneet Jumalaa kohti. -”ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen,” SM: Tarkoittaa uskon ja rakkauden elämää, jossa elivät muinaisimman kirkon jäsenet. -”ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.” SM: Ulkoinen mieli, noudattaa sisäisen mielen tahtoa eli ulkoinen mieli ei ole hallitsevassa asemassa.

Mm. tällaista 1. Moos. 2: 7, kaltaista ilmoitusta ei olisi annettu, jos ihmisellä ei olisi kuolematonta sielua, sillä uudestisyntyminen on mahdollista vain olennolle, jolla on sielun kaksi korkeinta astetta eli ihmiselle. Ihminen on Jumalan kuva myös sielunsa puolesta. Jumala on ikuinen ja ääretön, ihminen elää myös ikuisesti sielunsa osalta, mutta hänen toimintansa eivät ole äärettömiä. Näin Jumalan Sana todistaa sen että ihmisellä on kuolematon sielu.

Jumala loi ihmisen siten, ettei hänen sielunsa voi kuolla, sillä hän voi uskoa ja rakastaa Jumalaa ja uskon ja rakkauden sitein olla yhdistyneenä Jumalaan. Olla yhdistyneenä Jumalaan, on samaa kuin elää ikuisesti. Fyysisen kuoleman jälkeen on ihminen henkiruumiina (sielu) täydellisessä ihmismuodossa henkimaailmassa. Hänellä on myös kaikki aistit, kyvyt ja lahjakkuudet tallella, mitkä olivat maailmassakin. Ne ovat vain täydellisemmät kuin maanpäällä, sillä karkea fyysinen ruumis ei ole enää hidasteena. Kun näin sielu on päässyt irti karkeasta fyysisestä ruumiistaan, niin päivänselvää on, että se ei koskaan enää siihen palaa. Henkiruumis ei ole materiaalia, vaan spirituaalista substanssia. Luonnollisessa maailmassa sielu antaa fyysiselle ruumiille muodon ja elämän. Fyysinen ruumis ei ole muuta kuin apuväline ja tottelija sielulle. Jumalan Sana opettaa, että ihmisen sielu on kuolematon, kuten seuraavassa: ”’Minä olen Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala’? Ei Hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien.” (Matt. 22: 32). Ja edelleen: ”Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin -…- Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan.” (Luuk. 16: 21, 23). Sekä: ”Ja minä sanon teille: monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa;” (Matt. 8: 11). Ja edelleen: ”Niin Jeesus sanoi hänelle: ’Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa’.” (Luuk. 23: 43).

Valaistuneelle ihmiselle on itsestään selvyys, että ihmisellä on kuolematon sielu ja että on taivas ja helvetti, ja että Herra Jeesus Kristus on Jumala. Ihmisellä on näistä asioista luja varmuus, sillä ne istutetaan ihmiseen taivaasta jo lapsuudessa. Ihmisen luonnollinen mieli on kuitenkin helvetillinen, joka tukahduttaa taivaasta tulevan virtauksen. Tästä johtuen ihminen ei usko mihinkään kuoleman jälkeiseen elämään, vaan uskoo vain luonnollisten aistimiensa välittämiin harhoihin. Siksipä ihmisen on uudestisynnyttävä Jumalasta. Näin hän puhdistuu vähitellen peritystä pahuudestaan ja tulee yhdistetyksi Jumalaan ja taivaaseen, näin ollen luonnollinen mieli ei ole enää hallitsevassa asemassa, vaan sisäinen mieli. Vaikka ihminen olisi täysin aistillinen ja luonnollinen ts. helvetillinen, elää hän silti ikuisesti – helvetissä.

Swedenborgille on myökin sallittu kokea, se kuinka ihmisen herättäminen kuolleista tapahtuu. Lainaus Swedenborgin teoksesta Taivas ja Helvetti numerot 448. ja 449. tästä aiheesta: ”Minulle ei ole ainoastaan kerrottu kuinka herättäminen tapahtuu, vaan minun on sallittu myös itse se elävästi kokea, sillä koe on tehty minussa itsessäni, jotta täydellisesti tietäisin kuinka se tapahtuu.

Ruumiillisiin aistimiini nähden minut saatettiin tunnottomuuden tilaan, siis melkein kuten olisin ollut kuollut. Ainoastaan sisäinen elämä ja ajatus jätettiin ennalleen, jotta voisin tajuta ja säilyttää muistissani mitä tapahtui, ja mitä tapahtuu muille, jotka kuolleista herätetään. Tajusin että ruumiini hengitys oli melkein kokonaan lakannut, mutta silti sisäiseen, henkeen kuuluva hengitys, oli jäljellä ja siihen yhdistyi hieman hiljaista ruumiillista hengitystä. Sitten asetettiin ensin, sydämen lyönteihin nähden yhteys taivaallisen valtakunnan kanssa, sillä taivaallinen valtakunta vastaa sydäntä ihmisessä. Näkyvillä oli silloin sen valtakunnan enkeleitä, toisia oli kauempana, mutta kaksi istui lähellä päätäni. Sen jälkeen kaikki oma mieltymys otettiin pois, mutta siitä huolimatta oli ajatus ja tajunta jäljellä. Tässä tilassa olin muutamia tunteja. Henget jotka olivat luonani, poistuivat vihdoin luullen minun jo kuolleen. Tuntui myöskin jotain aromaattista tuoksua, samanlaista kuin leviää palsamoidusta ruumiista, sillä kun taivaallisen valtakunnan enkeleitä on saapuvilla, on kaikella kuollutta ruumista koskevalla aromaattinen tuoksu, ja kun henget tuntevat sellaista hajua, eivät he voi tulla lähelle. Sillä tavalla pidetään myöskin pahat henget loitolla ihmisen hengestä, kun hän ensiksi astuu iankaikkiseen elämään. Ne kaksi enkeliä, jotka pääni vierellä istuivat, olivat ääneti antaen ainoastaan ajatuksiansa minun ajatuksiini, ja kun heidän ajatuksensa tulevat vastaanotetuiksi, tiesivät enkelit siitä, että ihmisen henki on nyt siinä tilassa, että se voidaan ottaa ulos ruumiista. He tekivät minut osallisiksi omista ajatuksistaan katsomalla kasvoihini. Sillä tavalla tapahtuu taivaassa ajatusten siirto.

Kun ajatteleminen ja tajunta oli minulle jätetty jäljelle voidakseni tietää ja muistaa kuinka herättäminen tapahtuu, tajusin, että mainitut enkelit ensiksi tutkivat ajatustani, koskiko se, kuten tavallisesti kuolevilla, iankaikkista elämää, ja koettivat pitää mieltäni siinä ajatuksessa. Myöhemmin minulle sanottiin, että ihmisen henki pidetään samassa ajatuksessa, mikäli hänellä kuolinhetkellään oli, aina siihen asti kunnes hän palaa niihin ajatuksiinsa, jotka johtuvat hänen yleisestä ja hallitsevasta mieltymyksestään maailmassa. Erikoisesti sain tajuta, vieläpä tunteakin, että mieleni sisäisempiä osia nyhdettiin ja vedettiin, ikäänkuin ne otettaisiin ulos ruumiista, siis ikäänkuin henkeäni olisi vedetty ulos ruumiistani. Kuulin sanottavan sen olevan Herrasta, ja että se juuri oli ylösnousemus.”

Ihmiskunnan valistumisesta


Tässä kirjoituksessa viittaamme Emanuel Swedenborgin (ES) filosofiaan käsitellessämme yhteiskunnan ja samalla ihmiskunnan vähittäistä kehittymisen mahdollisuutta jalostuneempaan muotoonsa. Swedenborg (1688–1772) oli tunnettu ruotsalainen tiedemies ja luonnontutkija, joka myöhemmällä iällään alkoi kirjoittaa teologisia ja henkisestä maailmasta kertovia kirjojaan.

Emme kuitenkaan tässä artikkelissa paneudu pikkutarkasti kuvailemaan Swedenborgin kautta ilmestynyttä Taivaallista oppia, vaan sovellamme sitä kuvauksena käytännön elämään luonnollisella tasolla. Tämä jo siitäkin syystä, että Swedenborgin syvällinen tulkinta karkottaa helposti lukijakunnan valtavalla henkisellä voimallaan filosofiassaan, joka on jossakin määrin luonteeltaan esoteerista. Yksityiskohtaisempaa selitystä ES:n filosofialle löytyy esimerkiksi Nova Hierosolyma sivustolta. ES:n filosofiasta käytetään tässä kirjoituksessa myös muotoa: Taivaallinen oppi. Huomattakoon, että ES:n kynän välityksellä tullut ilmoitus toimii lamppuna Raamatun kirjoitusten tulkinnalle, siten tulee nojautua Jumalan Sanan henkiseen merkitykseen.

 

Swedenborgin filosofia edistyneen valtion luojana

Ensin on syytä lyhyesti esittää Taivaallisen opin mukaista sielun jalostumista, joka luo edellytykset taivaaseen pääsylle. Tämä sielun kehitys eli uudestisyntyminen ei ole vain yksityisen ihmisen, yhteiskunnan, vaan koko maailman henkisen edistymisen kannalta välttämätöntä. Myös juuri siksi edellä mainittua täytyy hiukan johdantona esittää.

ES:n kautta tulleen ilmoituksen mukaan taivaaseen pääsevät ne ihmiset, jotka jo maailmassa eläessään tunnustivat Jumaluuden ja elivät vipittömästi uskontonsa käskyjen mukaan. Vastoin nykyisten uskovaisten piirissä esiintyvää erheellistä käsitystä, jonka mukaan ihminen pääsisi taivaaseen uskoessaan sokeasti Jumalaan riippumatta ihmisen elämän laadusta, ihminen pelastuukin vain syntymällä henkisesti uudesti Jumalan avulla. Uudestisyntyminen tarkoittaa Ihmisen tahdon ja ymmärryksen vuosikausia kestävää kehittymisen prosessia, mutta ihmisen tahto on kuitenkin taivaaseen pääsyssä tärkeämpi kuin hänen ymmärryksensä: mikäli ihminen on elänyt lähimmäisenrakkaudessa, vaikka hänen ymmärryksensä on ollut heikko, pystyy hän vastaanottamaan taivaan hyvän tahtonsa ansiosta.

Sielun pelastumisesta eli henkisen älykkyyden kehittämisestä: Uudestisyntymisellä tarkoitetaan Kymmenen Käskyn noudattamista niin henkisessä kuin luonnollisessakin mielessä ja tämän seurauksena perityn pahuuden asteittaista nujertamista sekä päivittäistä itsetutkiskelua oman pahuuden tunnistamiseksi. Tämä luo ihmiseen uuden ymmärryksen, jolloin usko ei enää ole sokeaa uskomista, vaan tosiasioiden todeksi havaitsemista, sillä usko liittyy totuuteen ja totuus ymmärrykseen. Tällainen elämä on luottamista siihen, että Jumala eli Herra Jeesus Kristus uudestisynnyttää ihmisen, joka noudattaa elämässään Jumalallisia lakeja, siis aktiivisesti haluaa uudestisyntymistä.

Kymmenen Käskyn lisäksi uudestisyntymisessä toisena oleellisena asiana on Herran Jeesuksen Kristuksen tunnustaminen taivaan ja koko maailmankaikkeuden yhdeksi ja ainoaksi Jumalaksi.

 

Taivaallisen opin yhteiskunnallinen merkitys

Taivaallisen opin mukaan taivas jakaantuu kolmeen valtakuntaan: coelestiaaliseen eli taivaalliseen, spirituaaliseen eli henkiseen ja luonnollis-spirituaaliseen taivaan valtakuntaan.

Milloinka saavutamme kehittyneen yhteiskuntarakenteen ja uuden ihmislajin?
Milloinka saavutamme kehittyneen yhteiskunta rakenteen ja uuden ihmislajin?

Näistä coelestiaalinen on henkiseltä asteeltaan korkein, spirituaalinen keskiverto ja luonnollis-spirituaalinen vaatimattomin valtakunta. Siten tämä sama kolmijako vastaavaisuutena soveltuu ihmisen sielun eli ihmisen rakenteeseen sisältäen coelestiaalisen, spirituaalisen ja rationaalis-luonnollisen tason. Nämä tasot aukeavat portaittain uudestisyntymisen edistyessä.

He, jotka ovat saavuttaneet ylimmän uudestisyntymisen asteen, ottavat Jumaluuden virtausta etupäässä hyvyyden suhteen, josta virtaus menee totuuteen.

He, jotka ovat spirituaalisia ihmisiä ottavat Jumalallista virtausta ensisijaisesti totuuden suhteen ja toissijaisesti hyvyyteen.

Näistä kolmesta ryhmästä alimmalla henkisen kehityksen tasolla ovat luonnolliset ihmiset, joiden sielu on jalostunut lähimmäisenrakkauden harjoittamisesta uskontonsa lakien mukaisesta elämästä.

Kaikista ihmisistä henkisesti matalimmalla ovat aistilliset ihmiset, jotka ovat ateistisia ja materialistisia. Näitä ihmisiä ei voida oikeastaan kutsua ihmisiksi, vaan ihmis-kone-eläimiksi. Ihmis-kone-eläimet ovat syvemmällä kuin varsinaiset eläimet, sillä eläimet ovat elämänsä järjestyksessä, joka mahdollistuu Jumaluuden yleisenvirtauksen ansiosta.

Yllä mainittuun kolmijakoon perustuen, voidaan kukin ryhmä sijoittaa kehittyneen yhteiskunnan palveluun yhteisenhyvän saavuttamiseksi. ES:a mukaillen siinä taivaallisen eli coelestiaalisen yhteiskuntakatsomukseen olisivat liittyneet he, jotka tahtovat vilpittömästi noudattaa uskontonsa lainalaisuuksia juuri siitä syystä, että ne ovat Jumalasta ja siten ovat aitoja totuuksia ja hyvyyksiä. Lisäksi he tahtovat kuulua coelestiaalisiin siksi, että he näin menetellen olisivat eniten hyödyksi yhteiskunnalleen omaa kunniaansa huomioimatta.

He puolestaan, jotka ovat spirituaalisia, olisivat kiintyneitä filosofiseen pohdintaan, joka koskee myös yhteiskunnan arvomaailmaa suhteessa Jumalallisiin hyvyyksiin sekä totuuksiin, kuten myös keskittymistä siihen kuinka taivaallinen yhteiskuntarakenne voisi toteutua vastaavaisuutena ajassa ja paikassa. Luonnollisesti tämäkin ryhmä haluaa olla hyödyksi yhteiskunnassa lähimmäisilleen samoin kuin coelestiaaliset, mutta spirituaaliset eivät pysty siihen yhtä vilpittömästi.

Viimeisenä ryhmänä olisivat luonnolliset ihmiset, jotka eivät olisi kiinnostuneita coelestiaalisista tai spirituaalisista kysymyksistä, vaan heille riittäisi ulkoisen yhteiskunnallisen moraalin täyttäminen. Koska tätä luonnetyyppiä olevia ihmisiä on paljon enemmän kuin coelestiaalisia ja spirituaalisia ihmisiä, täytyy painottaa seuraavaa:

Tälle ihmistyypille riittäisi motiiveiksi ymmärrys yhteiskuntajärjestyksen säilymisestä kaikkine mukavuuksineen ja etuineen yhteiskunnallisten sääntöjen ja lakien noudattamisen takia, vaikkakin hyvän tekeminen tapahtuisi enemmän itsekkyyteen perustuen. Tähän ryhmään ilmeisesti sisältyisi myös kohtalaisen hyviä ja moraalisia ihmisiä, mutta henkisen käsityskyvyn heikkous ja/tai rohkeuden puute olisivat esteenä kohoamiseen spirituaaliselle tai coelestiaaliselle tasolle.

Mikäli valtamedia olisi coelestiaalisten tai spirituaalisten ihmisten hallinnassa yhteiskunnan kehittymisellä ei olisi rajoja. Tällöin alkaisi maailmassa todellinen valistusfilosofian kausi, eikä vai filosofisessa mielessä, vaan yhteiskunnan kullakin sektorilla. Oikea ja rehellinen tiedonvälitys virvoittaisi myös luonnollisia ihmisiä ja kenties tiettyihin motiiveihin vedoten aistillisia ihmisiä suorittamaan lähimmäisenrakkauden tekoja jo siitäkin syystä, että niistä koituu hyötyä myös tekijöilleen. Jo valehtelevan propagandistisen tiedonvälityksen tyrehtyminen ohjaisi luonnolliset, ja ehkä myös aistilliset populaatiot äänestämään oikeudenmukaisia, isänmaallisia ja viisaita kansanedustajia.

Jo luonnollisella tasolla ihminen ymmärtää Taivaallisen opin avulla seuraavat asiat: Eheytyneet avioliitot ovat yhteiskunnan perusta; Yhteisen kodin rakentaminen edellyttää onnistuakseen uskollisuutta, jota jo luonnollisen asteen moraalikäsitys vaatii. Hyvän parisuhteen onnistumiseen heijastuu myös hedelmälliseen vuorovaikutukseen ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Onnellisista kodeista syntyy tasapainoisia lapsia yhteiskunnan jäseniksi ja sen tuleviksi rakentajiksi toisin kuin nykyajan rikkirevityistä uusperheistä ja sukupuolineutraaleista liitoista.

 

Lopuksi

Swedenborgin ilmoitus Raamatun sisäisistä merkityksistä paljastaa myös kansainvälisten sionistien eli juutalaisen eliitin salakavalat pyrkimykset kansainvälisen hegemonian saavuttamiseksi.1

Juutalais-sionistien uskonto perustuu Talmudiin, joka on juutalainen Tooraa eli Mooseksen kirjoja ja Vanhan testamentin profeettojen lukuja väärentävä selitysteos. Talmudin mukaan kaikki lait sitovat vain juutalaisia, jotka vain ovat ihmisiä ja muut kansat ovat eläimiä. Talmud ja sen mukainen ”uskonto” –juutalaisuus on demonisen rasistinen maailmanvalloitusohjelma, jonka mukaan ei-juutalaiset pitää tuhota ja osa heistä alistaa orjiksi juutalaisen eliitin palvelukseen.2

Juuri yllä mainittu Talmud -juutalaisten uskonto liittää sionistisen eliitin jäsenet syvimpien helvettien yhteyteen, jonka kuten sanottu, Swedenborgin kautta tullut Jumalan Sanan Taivaallinen oppi ”lamppuna” paljastaa. Tätä eivät sionistit tietenkään siedä ja siksipä ES:n teokset on yritetty häivyttää pimentoon.

Tässä oli siis suurpiirteinen jako siitä miten regeneroitunut valtio ottaisi vastaan kehittymisensä haasteet. Luonnollisesti myös muita ihmisenluonnon kirjoa olisi yhteiskunnissa olemassa./MJ

 

Kirjallisuutta ja tiedostoja

Niemi, Pertti (2001). Johdatus Emanuel swedenborgin filosofiaan. Tabernaculum Dei ry. Turku

Swedenborg, Emanuel (2011). Aviorakkaus (suomennos). Nova Hierosolyma ry.

Swedenborg, Emanuel (1968). Om himlen och helvete; Heaven and Hell. New Century Edition; Taivas, sen ihmeet ja helvetti (1940). Hyvinkään kirjapaino oy. Hyvinkää.

Apocalypse Revelata

Arcana Coelestia

Nova Hierosolyma

Uusi Jerusalemi ja sionismi

 

Muita lähteitä

1.

Bar-Yosef 1994, Maariv 2.11.1994, ‘The Jews Who Run Clinton’s Court’; Duke 2003, 146-147.

Benson, Ivar (1986). Zionist Factor. USA.

Chossudovsky, Michel (2004). Köyhyyden globalisointi. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy. 18 – 26 s.

Ginsberg, Benjamin (1993).  The Fatal Embrace: Jews and the State. Chicago: by The University of Chicago. 1-2, 103 s.

Gyeorgos, Ceres ja Hatonn, Birthing (1991). The Phoenix Vol. I 82 s.

Mearsheimer & Walt (2007). Yhteenveto Israelin lobbyn vaikutuksesta median ja akatemiaan.

Nimmo, Kurt (2012). Alex Jones. Infowars.com. Panetta: U.S. Will Attack Iran if It Decides to Build Nuke, Alex Jones. Infowars.com 9.11.2012.

Patomäki, Heikki & Teivainen, Teivo (2003). Globaali demokratia. Helsinki: Gaudeamus.

Somfalvi, Anttila (2012). Ynetnews PM: World powers have no moral right to block us, Ynetnews 9.11.2012.

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

Dilling, Elizabeth (1983). The Jewish Religion – Its Influence Today.

Mikä on Talmudin henki?


Puhumme nyt Talmudista, mutta ennen sitä mainittakoon Yle Radio yhden hiljattain aloittamasta 60-osaisesta muslimien pyhän kirjan Koraanin luento sarjasta. Tämä tietysti tehdään ennakkoluulojen hälventämiseksi muslimeja ja Koraania kohtaan.

Tämä ohjelma on herättänyt vastustusta tietyissä piireissä. Olihan esimerkiksi perussuomalaisten kansanedustaja Mika Raatikainen esittänyt kirjallisen kysymyksen kyseisestä ohjelmasarjasta: ”Onko hallituksessa varauduttu siihen, että Ylen Koraanin luku osana klassikkoluenta ohjelmasarjaa saattaa aiheuttaa radikalisoitumista maassamme?”

Ehkäpä Raatikaisen kannattaisi olla enemmän huolissaan, jos aloitettaisiin esitellä Talmudia. Lisäksi kannattaisi olla hädissään niiden sionistien pyrkimyksistä, jotka noudattavat Talmudia kiihkomielisesti.

 

Mikä on Talmud?

Talmud (hepreaksi: oppi, opetus) on juutalainen Tooraa eli Mooseksen kirjoja ja Vanhan testamentin profeettojen lukuja tulkitseva (tai väärentävä) selitysteos. Talmudia kutsutaan myös juutalaisten yhteiskunnallisten ja lainopillisten kirjoitusten kokoelmaksi. Talmud jakaantuu kahteen versioon: Talmud Jerušalmi (Jerusalemin T.) ja Talmud Bavli (Babylonian T.). Näistä jälkimmäisen sanotaan olevan sisällöltään kattavampi ja Talmudista puhuttaessa useimmiten viitataan Babylonian kokoelmaan. Talmudin osat ovat Mišna ja Gemara. Mišnan sisältö päätettiin lopullisesti noin 190 jKr, jolloin se sai kirjallisen muotonsa. Mišna on kirjoitettu hepreaksi. Gemara pohjautuu Palestiinan rabbien keskusteluihin mišnasta; sisältö sai lopullisen muodon ja kirjallisen asun noin vuonna 500 jKr.

Talmudia ja sen noudattajaa kuvaavat hyvin Herran Sanat: ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.” (Joh. 8: 44).

Tällä Jeesus tarkoitti juutalaisten rabbien oppia, ”isien perimätietoa”, jonka he olivat luoneet mielikuvituksestaan. Vapahtajan mukaan tuo ”isien perimätieto” oli ja on edelleen perkeleestä ja teki tyhjäksi Jumalan Sanan.

Vaikka Talmud sai suullisen muotonsa vasta Jeesuksen jälkeen, oli kyseinen oppi suullisena lakikokoelmana eli isien perimätietona rabbien keskuudessa ennen Jeesuksen syntymää.

Talmud kääntää Mooseksen kirjat eli Tooran rasismiksi: Talmudin mukaan kaikki lait sitovat vain juutalaisia, jotka vain ovat ihmisiä ja muut kansat ovat eläinten ulostetta. Talmud ja sen mukaisesti kiihkomielisesti noudatettu äärijuutalaisuus on rasistinen maailmanvalloitusohjelma, jonka mukaan ei-juutalaiset tulee hävittää ja osa heistä alistaa orjiksi palvelemaan ”juutalaisten” eliittiä. Edellä mainittuun saadaan vahvistusta, kun seuraavaksi luetaan otteita Talmudista ja muusta siihen liittyvästä rabbiinisesta kirjallisuudesta.

 

Talmudin kauheudet

Juutalaisuus sen rasistisimmassa ja fanaattisimmassa merkityksessään ei oikeastaan ole mikään uskonto, vaan mielipuolinen ”juutalaisen kansan” ylistysohjelma. Talmudin ja muiden rabbiinisen kirjallisuuden anti on niin irvokasta, että sitä on vaikeaa julkistaa. Tässä kuitenkin joitakin esimerkkejä:

Keritoth 6b: Ei-juutalaiset eivät ole ihmisiä.

Kiddushin 68a: Ei-juutalaiset ovat eläimiä, aaseja.
Midrash Talpioth 225d: Jehova (Jumala) loi ei-juutalaiset ihmisen muotoisiksi, niin ettei eläinten muotoisten eläinten tarvitse palvella juutalaisia. Ei-juutalainen (esim. kristitty) on niin ollen ihmishahmon omaava eläin, joka on palveltava juutalaista yötä päivää. Heitä ei voi koskaan vapauttaa tästä palvelusta.

Choschen Hammishpat 227: ”Raamattu sanoo: ’Älä huijaa lähimmäistäsi’, mutta ei-juutalaiset eivät ole lähimmäisiämme vaan, kuten sanottu, pahempia kuin koirat.”

Jebamoth 98a: Kaikki ei-juutalaisten lapset ovat oikeudellisesti äpäriä, koska ei-juutalaiset ovat vain eläimiä.

Sepher Or Israel 177b: Ota kristityt hengiltä; tapa heidät, niin miellytät Jumalaa kuin suitsuttaisit hänelle.

Sanhedrin 106a,b: Maria oli huora; Jeesus oli paha mies.

Orach Chaim, 113: Vältettävä osoittamasta kunnioitusta Jeesusta kohtaan.
Hullin 91b: Juutalaisilla on enkeleitä suurempi arvo.

 

Sionistisen eliitin käytös kuvastaa Talmudin henkeä

Historia osoittaa sionistisen eliitin totuttaneen Talmudia kirjaimellisesti. Mainittakoon tästä muutamia esimerkkejä: James Bacquen mukaan sionistisen ylimystön organisoimassa kostosta saksalaisia vastaan sai surmansa varovasti esittäen miljoonia saksalaista siviilejä toisen maailmansodan jälkinäytöksessä (Bacque 1989, 1997). Tästä asiasta valtamedia vaikenee.

Joukkotiedonvälitys on myös vaiennut ”juutalaisen” eliitin ratkaisevasta osuudesta Venäjällä tapahtuneeseen vallankaappaukseen vuonna 1917, heidän osuudestaan tsaarin ja hänen perheensä murhiin sekä Venäjän sivistyneistön teloituksiin (Wilton 2000). Lisäksi valtamedia on mykistynyt ”juutalaisen” ylimystön luoman neuvostohallinnon suorittamista joukkotuhoista Gulagien vankileireillä (Solženitsyn 1974). Vankileirien saaristoissa kuoli 30 miljoonaan vankia.

Lisäksi mainittakoon Israelin terrorisointi Lähi-idässä sekä juutalaisvaltion kansanmurha palestiinalaisia kohtaan.1 Jopa Euroopan parlamentti on todennut päätöslauselmassaan Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen seuraava (kohta 3.): ”on edelleen syvästi järkyttynyt lukuisista ihmishenkien menetyksistä, mukaan lukien monet lapsiuhrit, ja Gazan siviili-infrastuktuurille aiheutuneesta tuhosta”.

Talmudin ideologiaan nojautuva Israel on uhka kansojen olemassa ololle.

Saksalaisia kohtaan suunnatun vainon taustaksi voidaan nimetä sionistinen eliitti, sillä he synnyttivät ensimmäisen ja toisen maailman sodan (Freedman 1961; John 1988).

 

Mistä talmudistit ammentavat energiansa?

Tähän otsikon kysymykseen voidaan viitata uskonpuhdistajan Martti Lutherin (ML) tuotantoon ja teologin ja filosofin Emanuel Swedenborgin (ES) kuvaukseen tuonpuoleisesta. ES:n mukaansa luonnon maailma muodostaa peilikuvan henkiselle maailmalle. Siten henkisessä maailmassa kukin luonnon maailman elementti muodostaa henkisen vastaavaisuuden.

Emanuel Swedenborg  (1688-1772).
Emanuel Swedenborg (1688-1772).

Ihmiset elävät ES:n mukaan fyysisen kuolemansa jälkeen henkiruumiina: hyvät ihmiset epäitsekkään tahtonsa ansiosta sopivassa taivaan yhteisössä ja pahat, itsekkäiden ja kunnianhimoisten halujensa mukaisessa helvetin yhteisössä. Siten ihmiseen virtaa aina henkinen virtaus mananmaille menneistä ihmisistä, jotka ovat joko piruhenkiä tai enkeli-ihmisistä. ES tekee kuitenkin selväksi sen, että alkuperäinen virtaus tulee itse kaiken elämän lähteestä eli Jumalasta, mutta pahat henget kääntävät Jumaluuden vaikutuksen vastakkaiseksi eli pahaksi ja vääräksi.

ES:n filosofian mukaan voidaan edelleen teoretisoida tapahtumaa, jossa rabbi, joka sattuu oleman erittäin ahne sekä vallanhimoinen ja siten ohjautuu heti kuolemansa jälkeen sisäisen mielensä mukaiseen helvetin yhteiskuntaan. Tästä pimeydenvarjoissa elävästä rabbi-hengestä ja muistakin senkaltaisista virtaa vielä maanpäällä vaikuttaviin rabbeihin kunnian-, vallan-, itsekkyyden ja ahneuden himot. Lisäksi suunnaton tarve sekoittaa keskenään yhteiskunnallinen hyvä pahuuteen ja tosi väärään. Näin syntyy innostus noudattaa Talmudia.

Siten ES:n mukaan perkele tai saatana on sama kuin helvetti ja niiden instrumenttina maan päällä toimiva äärimmäinen talmudismi.

Martti  Luther (1525–1546).
Martti Luther
(1525–1546).

Luther näyttää pitävän kuitenkin Perkelettä tai Paholaista todellisena pahuuden henkilöitymänä, josta esimerkiksi Talmud olisi peräisin. ML opetti muun muassa, että Paholainen, joka on ollut ”murhaaja alusta asti” (Joh. 8: 44), on syyllinen kaikkeen ihmisen hätään Jumalan luomistyön turmelijana ja sekoittajana.

ML kritisoi ankarasti aikansa talmudisteja teoksessaan ”Juutalaista ja heidän valheistaan”, esimerkiksi siitä, että juutalaisen eliitin, ei-juutalaisilta eli gojimeilta varastaminen ja ryöstäminen koronkiskontana olivat muka jumalanpalvelusta. Kuitenkin Luterilainen kirkko on raukkamaisesti hylännyt tämän Lutherin ansiokkaan teoksen.

Swedenborgin sallittiin vierailla henkien maailmassa, jossa hän tapasi paljon juutalaisia talmudisteja ja hän vain kertoi näkemästään. ES paljasti talmudistien infernomaisen roolin: heillä on sisäinen halu tuhota kaikki, mikä kuuluu yhteiskuntaan (Spiritual Diary, 2260). Tämä johtuu siitä, että he vihaavat Herraa, joka on itse hyvyys ja järjestys (sama, 2260). (Heidän toimestaan Jeesus ristiinnaulittiin). Swedenborg kertoi, että henki­maailmassa ahneiden ja itseään valittuina, muita kansoja parempina pitävien juuta­laisten asuinsijat ovat kaupungeissa, joissa oli ka­duilla ulosteita nilk­koihin asti (Arcana Coelestia, 940). Ulos­teet ja virtsa ovat vastaavaisuuksien tieteessä ihmisen itsek­kyydestä johtuvia pahuuksia ja vääryyksiä. Pahimmat talmudistit asuvat erämaissa, joissa heidän ainoa ilonsa oli silpoa, keittää ja kiduttaa kuoliaaksi jokainen tapaamansa ihminen (Arcana Coelestia,941). Tällainen on todellisuudessa talmudistien ja itsekkäistä syistä valtaa tavoittelevien sionistien luonne, jotka katsovat muut ihmiset alempiarvoisiksi. Talmudia noudattavia nykyisiä juutalaisia monet yksinkertaiset ihmiset pitävät ”Juma­lan valittuna kansana”.

ES kertoi myös kokemuksiaan kristityn maailman edustajien helveteistä. Esimerkiksi sellaiset kirkon uskonnon dogmeista puhuneet ihmiset, jotka olivat kuitenkin saastuttaneet itsensä äärimmäisellä huoruudella, näkyivät kadotuksessa vartaloina, jotka muodostuivat vain luista ja ihosta. Kauempaa katsottuna he olivat panttereiden muotoisia. (Swedenborg 2011).

Allekirjoittaneena totean, että ES:n ja myös Lutherin esitykset soveltuvat mitä parhaiten nykyisten sionistisen eliitin kuvaukseen, joka vaikuttaa toimivan vallanhimon ajamana. Kuvaus soveltuu myös muihin valtaa pitäviin, joilla on yhtä epäjalot motiivit ja himot. Artikkelin kirjoittaja ei viittaa siihen, että vallanhimo ja rasismi ”alempiarvoisia” ihmisiä kohtaan olisi juutalaisuutta uskonnollisena ryhmänä yleensä määrittävä tekijä, sillä juutalaisuuteen kuuluu muutakin kuin talmudismi. Kuitenkin Talmudiin ja myös Vanhaan Testamenttiin, väärin käytettynä, kuuluu sellaisia osia, kuten myös Koraaniin, jotka voivat synnyttää rasismia ja uskonnollista terroria. Muslimit ovat olleet esillä usein, mutta Talmud ei. Miksi?

 

Markku Juutinen

 

Lähteet

Bacque, James (1989). Other Losses; Of Crimes and Mercies (1997).

Freedman, Benjamin (1961). Juutalainen loikkari varoittaa amerikkaa. Saatavilla http://100777.com/jewry/freedman_fi

John, Robert (1988). Behind the Balfour Declaration. Institute of Historical Review. Saatavilla: http://www.ihr.org/jhr/v06/v06p389_John.html

Solženitsyn, Alexander (1974). Gulag-arkipelagen Fängelseindustrin. Del 1 och 2. Wahlström & Widsrand.

Wilton, Robert (2000). Romanovien viimeiset päivät. Vantaa: Tabernaculum Dei.

 

Yle.fi. Koraani luento

Uusi Testamentti

Dilling, Elizabeth (1983)

Luther, Martti (1543). Juutalaisista ja heidän valheistaan.

Swedenborg, Emanuel. Arcana Coelestia

Swedenborg, Emanuel (suomennos 2011). Aviorakkaus. Novahierosolyma ry. Oy Nord Print Ab, Helsinki.

  1. Haaretz 2013: Israel bombed military site near Damascus.

BBC 2006: Lebanon crisis – week one.

The guardian 2009: The Israeli attacks on Gaza.

HS 2015: Amnesty syyttää palestiinalaisia sotarikoksista.

Alakhbar 2002: Saatavilla.

Yle-uutiset 2014. Saatavilla.

Finnwatch: YLE uutiset 11.4.2010, Finnwatchin selvitys – raportin 2. tarkistettu painos pdf-tiedostona).

 

Mistä ”pedofiili-rabbit” yms. ammentavat energiansa?


Länsimainen tiedotusvälineistö vaikenee rikoksista?

Sionistisen eliitin vaikutuspiirissä oleva länsimaiden joukkotiedotusvälineistö vaikenee joidenkin juutalaisyhteisöjen keskuudessa tapahtuneista lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Länsimedia uutisoi mielellään samasta aiheesta, jos syypäät tulevat kristillisistä yhteisöistä.

Kyseisen oligarkian vaikutuksen alainen massamedian uutisointi on vinoutunutta rakentaen juutalaisyhteisöistä yleensä myönteistä kuvaa. Jos yhteisössä vallitsee ajattelu, että ”eihän meille voi tuollaista tapahtua”, ei voida tehokkaasti suojella lasten tulevaisuutta. Tällä on laajempi poliittinen merkitys. Mielikuvat kristillisten ja juutalaisyhteisöjen erosta vääristyvät jälkimmäisten hyväksi. Se palvelee sionistisen eliitin valta-asemaa – tässä tapauksessa juutalaisen enemmistön kustannuksella.

Nyt korjaamme vinoumaa ja uutisoimme muun muassa rabbien keskuudessa tapahtuneista ”ahdisteluista”. Oikeudenmukaisempi ja tasapuolisempi uutisointi on osaltaan tämän artikkelin tarkoitus.

Magneettimedian kirjoitus

Hiljattain juutalainen ihmisoikeusjärjestö Simon Wiesenthal –keskus (SWk) vetosi tasavallan presidentti Sauli Niinistöön, että hän arvovaltaansa käyttäen ryhtyisi sensuroimaan Magneettimediassa julkaistavia kirjoituksia.

SWk ei näytä ollenkaan tuntevan häveliäisyyttä rabbien suurestakin osuudesta seksuaalisiin perversioihin. Magneettimediassa julkaistun kirjoituksen ”Suuri ”raiskaavien rabbien” salailu” mukaan esimerkiksi hasidismijuutalaisen Chabad Lubavitch –keskuksen seurakunnan jäsen Claude Neufeld syyllistyi toistuvasti lasten seksuaaliseen ahdisteluun. Lisäksi uutisoitiin pedofiili-rabbi Josef Kolkon oikeudenkäynti, joka käytiin nopeasti läpi Kolkon myöntäessä pedofilian useampien uhrien tultua julkisuuteen. Niin ikään tapahtui New Jerseyn Lakewoodin ortodoksijuutalaisten yhteisössä lapseen kohdistuvaa ahdistelua erään Ješivan koulun opettajan toimesta. Helmikuussa 2013 ortodoksijuutalainen rabbi Nechemya Weberman tuomittiin 103 vuodeksi lukuisista viikoittaisista seksiakteista 12-vuotiaan hasidismijuutalaisen tytön kanssa 3 vuoden aikana. Tuomiota lyhennettiin automaattisesti 50 vuodeksi lakisääteisistä syistä.1 Tässä oli siis mainittuna joitakin esimerkkejä hyväksikäytöistä.

SWk kiirehtii Kärkkäisen ja Magneettimedian julkaisutoiminnan rajoittamista ja tuomitsemista, myös siksi, että yllä esitetyn mukaisesti Magneettimedia paljastaa todella helvetillisen puolen joissakin rabbiineissa ja sionistisessa eliitissä.

Sionistinen valtamedia ei näkyvästi tiedota ”pedofiili-rabbien” yms. rikoksia, vaan nostaa esille kristityn maailman ilmiöt

Sionistisen eliitin vaikutuksen alainen massamedia ei tietenkään pidä meteliä rabbien ja muiden juutalaisuuteen kuuluvien syyllisyyksistä esimerkiksi pedofiliaan. Mutta sitä vastoin, jos katolinen pappi olisi ahdistellut esim. alttaripoikaa ja joutunut pidätetyksi New Yorkissa, niin siitä olisi syntynyt kansainvälinen uutinen. Tässä yhteydessä mainittakoon, että Neufeldin uudestaan pidätyksen jälkeisellä viikolla New York Times suurenteli 13 vuotta vanhaa juttua New Jerseyn arkkipiispasta, joka ei toiminut asiaankuuluvasti ja ripeästi, kun erästä seurakunnan pappia syytettiin lapsen ahdistelusta. Artikkeli synnytti 11 sivua Yahoo-internet keskustelua.1

Talmud yllyttää lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön

Juutalaisuuden ylimpänä uskonnollisena auktoriteettina on Talmud, joka sisältää lukuisia viittauksia pedofiliaan.

Tästä annettakoon yksi esimerkki: Nimittäin Australian Melbournessa, jossa seksuaalirikolliset David Kramer ja David Cyprys saivat jatkaa opettamista nuorten parissa Chabadin Ješiva-koulussa, vaikka vanhemmat olivat valittaneet, että heidän lapsiaan ahdistellaan. Ješiva-koulu on itsenäinen ortodoksijuutalainen poikien koulu. Erään vanhemman oikeuden todistajanlausunnon mukaan Ješiva-koulun johtaja rabbi Yitzchak David Groner kertoi hänelle, ettei hänen tarvitse olla huolissaan, vaikka Cyprys oli ahdistellut seksuaalisesti hänen 8-vuotiasta lastaan, sillä alle 9-vuotiaita ei raiskaus vahingoita. Isän mukaan eräs psykologi oli selittänyt rabbille, että seksi ei niin nuorella iällä vahingoita henkisesti lasta. Jos isän kertoma pitää paikkansa, niin rabbi Gronerin viittaus on samankaltainen Talmudin julistukseen verrattuna, jossa esim. sanotaan, että ”Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että (seksuaalinen) yhtyminen 9-vuotiaaseen poikaan on todellinen yhtyminen, mutta sitä nuorempaan ei ole.” (Sanhedrin 69b).1

Yleisesti Talmudista mainittakoon lyhyesti seuraavaa: Talmud on juutalainen Tooran (heprealaisen Raamatun eli Tanakin ensimmäinen osa) ja joka selittää tai paremminkin väärentää Vanhan testamentin profeettojen selityksiä. Talmudia pidetään juutalaisten yhteiskunnallisena ja lainopillisena kirjoitusten kokoelmana. Toiseksi Talmudia kutsutaan nimellä Suullinen Toora. Sen pyrkimyksenä on selittää Tooran kirjoituksia, niiden tulkintaa ja lakien soveltamista. Perinteisen juutalaisen käsityksen mukaan Jumala opetti Suullisen Tooran Moosekselle. Häneltä se välittyi eteenpäin lainoppineille, ja se on siirtynyt perimätietona aina nykyisyyteen saakka.2

Tämä perinne pysy suullisessa muodossa vain noin 200-luvulle jKr. Tämän jälkeen se kirjoitettiin Mišna-nimiseksi hepreankieliseksi kokoelmaksi. Seuraavien vuosisatojen ajan kirjoitettiin Jerusalemissa ja Babyloniassa. Talmudista on olemassa kaksi versiota: Talmud Jerušalmi (Jerusalemin T.) ja Talmud Bavli (Babylonian T.).2

Jeesuksen mukaan juutalaisten rabbien oppi ”isien perimätieto”, joka oli siis suullinen Talmud (Suullinen Toora), olivat rabbiinit ottaneet omasta päästään ja joka oli perkeleestä ja teki tyhjäksi Jumalan Sanan. Jeesuksen jälkeen ovat siis juutalaiset rabbit vielä lisänneet tähän perimätietoon monenlaisia iljet­tävyyksiä ja tämä perimätieto on koottu laajaksi teokseksi, josta käytetään mainittua nimitystä Talmud. Talmud kääntää Moosek­sen kirjat eli Tooran demoniseksi rasismiksi: kaikki lait sitovat vain juutalaisia, jotka ainoastaan ovat ihmisiä Tal­mudin mukaan. Talmudin mukaan muut kansat ovat eläinten ulostetta.3

Koska rabbiineilla on käytössään tällainen ”uskonnollinen” auktoriteetti Talmud, ei tarvitse ihmetellä, miksi jotkut ”raiskaavat lapsia” ja eivät edes häpeile perversioitaan. Kyse voi olla laajasta ongelmasta Talmudia noudattavien ”tosiuskovaisten” keskuudessa, joita kuitenkin on juutalaisista vähemmistö. The Jewish Week lehden artikkelin mukaan ongelma on merkittävä ortodoksisessa Brooklynin yhteisössä, jossa 99 prosenttia tapauksista jää tutkimatta. Rabbi Nuchum Rosenberg on uhkailtu, koska hän on tehnyt töitä rikosten ehkäisemiseksi, rikosten uhrien auttamiseksi, ja pyrkinyt saaman asian maallisten viranomaisten tietoon. Monet muut yhteisön rabit ovat tuominneet Rosenbergin toimet. (4)

Myös sionistiseen eliittiin kuuluvat saavat osaltaan vaikutusta maailman valloitukseen suunnatussa hajota ja hallitse operaatioissaan Talmudin Mefistofelesin hengestä. Tämä ilmenee ensinnäkin pankkiirien ja liikemiesten muodostaman eliitin välityksellä. Tämän kansojen nylkemisen aloittivat Rothschildit 1700-luvulla. Toisena osa-alueena on globaali poliittinen oligarkia, joilla on käytössään kaikki mahdolliset organisaatiot ja järjestöt. Kolmanteen ryhmään voisi sisältyä kaikki sosiaalisen elämän kirjo, kuten esimerkiksi viihdeteollisuus, joukkoviestintä, pedagoginen sektori ja koulutusmaailma kokonaisuudessaan.

1. Therebel. The Great ’Raping Rabbis’ Cover-Up. Saatavilla  https://therebel.org /religion/641533-the-great-raping-rabbis-cover…

2. http://www.lubavitch.fi/search/keyword_cdo/kid/2700

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Talmud/talmudtoc.html

http://www.come-and-hear.com/talmud/index.html

3. http://www.novahierosolyma.fi/JUUTALAISET-ELI-KASAARIT.php

4. http://www.thejewishweek.com/news/new_york/anti_abuse_rabbi_says_he%27s_danger

The Jewish Weekin artikkeli kokonaisuudessaan:

Anti-Abuse Rabbi Says He’s In Danger

11/21/08
Hella Winston/ Larry Cohler-Esses

A Williamsburg community activist who has spoken out frequently against child sexual abuse in the Brooklyn Orthodox community claimed Monday that his life had been threatened multiple times as a result.

Rabbi Nuchum Rosenberg claimed that the threats culminated last month when he was “shot” on Berry Street, near the Williamsburg Bridge by unknown assailants.

Speaking at a press conference outside the 90th Precinct Police Headquarters in Williamsburg, Rabbi Rosenberg complained that police were unable to protect him. He pointed to a scarlet wound seared in the middle of his forehead to indicate the spot where he was hit.

But in interviews he gave before and after the press conference, Rabbi Rosenberg said he was actually uncertain just what hit him on

the forehead, saying it could have been a pellet gun or even a rock.

“A car flew by as I was walking, and I felt something hit me,” he told The Jewish Week. “I didn’t see what it was.”

Police sources confirmed Rabbi Rosenberg had filed at least three complaints about being harassed or threatened over the last several months. But he acknowledged that he filed a complaint about the attack on him last month several days after it had occurred. Rabbi Rosenberg said the assault took place on Oct. 16, the fourth day of Sukkot, but that he went to the police only after the eight-day Jewish holiday.

Rabbi Rosenberg, 58, said that prior to this incident he was threatened twice at gunpoint by an unknown person speaking Hebrew who warned him to close down a telephone hotline he operated. The Yiddish language hotline featured recorded messages on which Rabbi Rosenberg addressed a host of sensitive community issues, including child sex abuse, and on which he made often incendiary charges.

On one recorded message obtained by The Jewish Week, Rabbi Rosenberg denounced various individuals by name as an “extortionist,” and a “mafia thug.”

The hotline messages also offered educational warnings to children and their families about what to do if confronted by molesting teachers or other adults and advice on how to protect against it.

On both the recorded messages and at his press conference, Rabbi Rosenberg claimed that a group in the Williamsburg community known as the Meshmeris Ha’Tznius, or Guardians of Modesty, protected pedophiles and other sexual offenders in exchange for money.

“It’s a gang,” he said at the press conference. “They’re getting white envelopes with green leaves inside.”

Law enforcement officials and community leaders have long reported that victims of sex crimes in insular, ultra-Orthodox Brooklyn communities frequently will not go to the authorities, severely limiting their ability to investigate and prosecute such crimes. Most attribute this to social strictures and community and rabbinic pressures against turning to outside, secular authorities that would expose the community to external scrutiny on matters considered shameful.

State Assembly Member Dov Hikind says he has compiled dossiers of at least 1,000 cases of child sexual abuse in Brooklyn Orthodox communities, based on first-hand accounts of victims and their families who have come to him. Many involve molestation of children at the hands of yeshiva teachers and rabbis, he says. But “99 percent” will not go to the authorities, he told The New York Times.

Benzion Twerski, an Orthodox psychologist who agreed to serve on a community panel formed by Hikind to address the issue, resigned last September after one week, citing communal pressure on him and his family.

But at his press conference, Rabbi Rosenberg said that in exchange for extortion payoffs by perpetrators, Meshmeris Ha’Tznius in Williamsburg protected sexual predators from exposure and pressured the families of any victims that might think of going to the authorities not to do so.

On his hotline, “I said who they are and what they are,” he said. “I told the stories that they tried to extort $10,000 from this one and $10,000 from that one.

“I even told them stories that when a girl was raped, they went to the rapist and they took out the money from him, and they never gave help to the girl that was raped. They tell the father don’t you dare have anything to do with the people that are trying to investigate. It’s against the Jewish law.”

Rabbi Rosenberg’s claims could not be independently confirmed. But there is no doubt the hotline provoked a fierce firestorm of denunciation against Rabbi Rosenberg.

Last July, 33 rabbis signed a public condemnation of Rabbi Rosenberg published in Der Blatt, a Yiddish language weekly paper based in Williamsburg.

“He speaks all kinds of dirt that the mind can’t tolerate, that come from places that are impure and makes other people impure,” the ad said, warning readers not to call his hotline. “He should stop from his bad ways and shut his dirty mouth.

“This destroyer is like a stone that is thrown at the Jewish people, and his position is like a transgressor who makes the public transgress,” the ad said.

The rabbis stated that Rabbi Rosenberg should not be allowed to pray with any congregation and that no one should hire him as a consultant on the building of ritual baths, which is his profession.

Yitzchak Glick, a member of the Central Rabbinical Congress, a body that represents many of the rabbis who signed onto the ban, declined to comment about the decree or Rosenberg’s allegations.

Another tract, distributed anonymously throughout Williamsburg, depicted a twisting snake with Rabbi Rosenberg’s head superimposed over the serpent’s, his forked tongue sticking out.

“Cursed are you from every wild animal,” the leaflet decried, citing him by name. “The name of this evil person should be obliterated. Get out unholy one. Obliterate the snake (Nuchem Satan) from all corners of the world.”

The ad by the 33 rabbis and others signed by the “Meshmeris Ha’Tznius” denounced Rabbi Rosenberg as a moser, one who endangers a Jewish community by informing on it to secular authorities.

Historically, in the shtetls of Europe, when Jews were persecuted, someone found to be a moser could be put to death. But “there is a general consensus today that this doesn’t apply,” said Rabbi Mark Dratch of JSafe, a group dedicated to preventing child abuse and domestic violence in the Jewish community. “I would [assume] that none of these rabbis were literally calling for his assassination. That said, I am not saying that they did not mean to intimidate him. He was being intimidated.”

Markku Juutinen

Ihannevaltio; onko se mahdollinen?


 

Kaksi filosofia: Platon ja Swedenborg

Historiallisesta ulottuvuudesta huolimatta tässä kirjoituksessa käsitellään yhteiskunta- tai valtiomallia, jonka kirjoittaja haluaisi toteutuvan tulevaisuudessa. Sivuamme antiikin Kreikan historiaa ja Euroopan valistusajan tuulahduksia, esittämällä Platonin ja Emanuel Swedenborgin filosofisesta yhteiskunnallisesta ajattelusta.

Platon esitti teoksessaan Valtio kehittämäänsä teoreettista mallia ihannevaltion rakenteesta. Teos on saanut utopiakirjallisuuden aloittajan leiman; ”utopia” tarkoittaa paikkaa, jota ei todellisuudessa ole olemassa. Tuskinpa Platonin ihannevaltio mallia pystytään reaalimaailmassa täydellisesti edes toteuttamaankaan (Platon 2012).

Platonin täydellisen valtion malli perustuu hänen ihmiskäsitykseensä. Hän ymmärsi ihmissielun jakaantuvan kolmeen osaan, joita ovat järkisielu, intosielu ja himosielu. Järkisielu on sielun ajatteleva osa, intosielu puolestaan voi tuntea rohkeutta, pelkoa, suuttumusta tai inhoa. Himosielu on sielun laajin osa, joka on täynnä erilaisia haluja ja himoja. Jokin näistä kolmesta sielunosasta on aina ihmisellä muita osia hallitsevampi. Platonin ihannevaltio teoria pohjautuu tähän luokkajakoon: ihmiset jaetaan eri yhteiskuntaluokkiin sielullisten kykyjensä mukaan. Jaon perusteena käytetään kunkin hallitsevan sielunosan aluetta. Platonin mukaan ristiriidat yhteiskunnassa ihmisen joutuessa yhteiskuntaluokkaan, joka ei vastaa hänen vallitsevaa sielunosaansa. Platonin utopiassa on kolme yhteiskuntaluokkaa. Alinta ja suurinta luokkaa edustavat työntekijät ja palvelijat. Tämän luokan ihmisiä hallitsee määräävänä osana himosielu. Seuraava yhteiskuntaluokka muodostuisi vartijoista ja sotilaista. Heillä hallitseva sielunosa on toimenkuvansa mukaisesti intosielu, johon myös sisältyy rohkeus. Huipun muodostaa Platonin luokkayhteiskunnassa yksinvaltaisesti johtava filosofikuningas. Hänellä hallitseva sielunosa on järkisielu. Johtaja on hankkinut pitkän, noin 50 vuotta kestäneen koulutuksensa aikana perusteellisen ja syvällisen ajattelun taidon, jonka avulla hän kykenee ideoimaan maailmaa (ks. Platonin ideaoppi). Platon käsitteli ideaoppia ennen kaikkea dialogeissaan Valtio, Faidon, Faidros, Menon ja Parmenides.

Emanuel Swedenborg [ES] (1688-1771) oli 1700-luvun yleisnero, jonka tieteellinen tuotanto kattaa yli neljä hyllymetriä teoksia. Puuttumatta tähän sen enempää, esitettäköön hiukan Swedenborgin ja Platoni yhtäläisyydestä valtiollisen esitystavan suhteen. Kun Platon esittää täydellisessä valtion mallissaan, valtion muodostuvan järki-, into- ja himosielusta, niin samoin Swedenborg kuvaa taivaallisen valtiorakenteen muodostuvan kolmesta osa-alueesta tai valtakunnasta. ES:n mukaan taivas jakaantuu kahteen valtakuntaan (taivaallinen valtakunta ja henkinen valtakunta) ja yksityisosastot kolmeen eri taivaaseen (taivaallinen, henkinen ja luonnollis-henkinen taivas) ja erikoisosastot lukuisiin yhteiskuntiin. Pääosastoja kutsutaan valtakunniksi, siksi, että taivasta kutsutaan ”Jumalan valtakunnaksi” (Swedenborg 1940).

Tosin ES puhuu taivaiden yhteiskunnista ja Platon vastaavasti maanpäällisestä valtiomallista, mutta kuitenkin Platonin kolmijako muistuttaa Swedenborgin mallia esimerkiksi seuraavasti: Platonin järkisielua vastaa ES:n taivaallinen valtakunta (Coelestiaalinen valtakunta), Platonin intosielua vastaa ES:n taivaan henkinen eli spirituaalinen valtakunta ja Platonin himosielua lähenee ES:n luonnollis-henkinen taivas. Nyt on muistettava, että ES:n taivaan rakenne ulottuu koskemaan myös ihmisen sielun koostumusta. Siten ihmiselle on mahdollista avautua henkisen kehityksen myötä, ensin rationaalinen aste sitten spirituaalinen sekä viimein taivaallinen eli coelestiaalinen mielen aste.

Tulevaisuuden ”ihannevaltion” rakenne?

Vapaa sivilisaatio niin yleisesti kuin myös yksityisesti: Suomen kuin myös muidenkin Euroopan Unionin maiden tulisi, mikäli mahdollista, erota Euroopan unionista, ja Israelin & USA:n eturintaman hännystelystä tulisi täydellisesti luopua. Geopoliittisen asemansa muistaen maamme olisi puolueeton, unohtaen Natoon liittymisen. Muodostaisimme ystävälliset suhteet Venäjään ja SCO-liiton maihin. Luonnollisesti diplomaattiset suhteet täytyisi säilyttää myös muihin valtioihin, jopa Israeliin.

Valtiot, kuten Suomi, olisivat itsenäisiä kansallisvaltioita, jotka saisivat oman rahan ja valuuttansa paino-oikeuden. USA:n keskuspankin (FED) kaltaisten yksityisten pankkien hyötyyn sitoutumattoman rahan painattamisoikeus ja sen järjetön koronkiskonta tulisi täysin eliminoida. Pankkitoiminta täytyisi modifioida humanistiseksi liiketoiminnaksi. Myös Suomen pankkilaitokset ovat osa eliitin ryöstöön ja riistoon perustuvasta kansainvälisistä rahoituslaitoksista.

Talouselämä ja yritysmaailma hyödyntäisivät ennen muuta paikallista tasoa. Tuotannon saalis jäisi oman maan käyttöön. Humanistisessa pankkijärjestelmässä asiakkaan ottamia lainoja ei kirjattaisi pankin varantoon. Ne eivät olisi uutta rahaa, vaan lainaamista tulevaisuuden työstä. Toisin sanoen, rahan määritelmä supistuisi ja sen yhteys tuottavaan työhön parantuisi. Erikoisesti heti täytyisi huomioida se, että investointipankit olisivat vastuuvelvollisia itselleen ja muille aiheuttamistaan tappioista.

Lainasta ei perittäisi niin suurta korkoa kuin nykyisin. Kiinteistöjen omistaminen helpottuisi. Esimerkiksi pankit voisivat omistaa asuntoja, joita asiakkaat ostaisivat. Joka kuukausi, kun asiakas maksaisi ”vuokraa” asunnostaan, siirtyisi kiinteistön arvo kuukausittain maksetun ”vuokran” suuruisesti asiakkaalle.

Valtiomuoto

Olen tullut siihen johtopäätökseen, että valtiorakenteen tulee soveltaa tietyissä määrin kommunistisia ja sosialistisia aineksia, mutta ei missään tapauksessa sen sekulaarista ja ateistista suuntausta.

Kuitenkin yhteiskuntamuodon tulisi rakentua niin, että valtiolla ei olisi liian korostettua auktoriteettiasemaa. Tässä suhteessa tulisi soveltaa klassisen liberalismin doktriinia, joka painottaa monimuotoisuuden ja vapaan luomisen tärkeyttä, ja on sen vuoksi vastakkainen teollisuuskapitalismille ja sen palkkaorjuudelle sekä sen siivittämälle hierarkkiselle autoritaarisuudelle.

Näistä valtionkäsityksistä voidaan saada hyvän kuvan esimerkiksi Noam Chomskyn teoksessa Tulevaisuuden valtio?

Yleisesti ottaen yrityksiä ei tulisi siirtää ulkomaille, sillä tuotannon siirtyessä kotimaasta, kapitalistisen diktatuurin luonteisten fuusioituneiden jättiyritysten hyödyt kerääntyvät ylikansallisille pääomien omistajille, eikä lähtömaahan. Lisäksi kolmansiin maihin siirretyt yritykset käyttävät lapsityövoimaa tuotannossaan. Tällainen, pelkästään voiton maksimointiin tähtäävä globaali yritystoiminta ruokkii juuri sitä ylikansallista orjuutta, johon kytkeytyy globaalistien ylimystön kansainvälinen rahoitustoiminta.

Tästä yllä mainitusta orjuuden ikeestä voidaan vapautua itsenäisellä rahataloudella ja yritystoiminnalla, jonka tuotanto perustuu kotimaiseen työvoimaan.

Poliittinen funktio & puolueet

Alkuvaiheessa poliittinen järjestelmä voisi hyvin olla sama kuin aikaisemmin, mutta vain sillä erotuksella, että uuden maailmanjärjestyksen lakeijoiden paikalle istuisivat oikeamieliset ja lähimmäistään kunnioittavat sekä humanitäärisiä arvoja toteuttavat henkilöt.

Lisäksi puoluevallan totalitäärisyydestä olisi päästävä irti. Puoluevalta ei saa kahlita kansanvaltaa, joka vapautuu, kun puolueiden asema saadaan sellaiseksi kuin se oli ennen puoluetuen säätämistä noin 44 vuotta sitten. Puolueet ovat edustuksellinen kansanvallan osa, mutta niiden on kerättävä varansa kannattajilta vapaaehtoislahjoituksina. Puoluetuki tulisi lopettaa.

Erikoisesti kansanedustajan tulisi ymmärtää, että hän todellakin on kansan edustaja. Siten kansanedustajan ei pidä alistua sen enempää puoluejohdon, eduskuntaryhmän tai puoluetoimistojen kuin komission tai ”markkinoiden edun” käskettäväksi. Emme siis saa taipua auktoriteettiuskollisuuteen.

Siirtymäkauden jälkeen voitaisiin kehittää myös uusipuolue, joka voisi olla nimeltään esim. Suomen kristillis-sosialistinen puolue. Vaikka uutta puoluetta ei ole vielä tarkalleen suunniteltu, on siitä paikallaan esittää tiettyjä suuntaviivoja henkilökohtaisena mielipiteenä. Tämä siirtymäkauden jälkeen tuleva puolue hylkäisi marxilais-leninismin ideasta kaikki ateistiset ja siihen liittyvät materialistiset suuntaukset ja puolestaan ottaisi siitä idean tasavertaisesta taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurillisesta yhteiskunnasta. Tällöin toteutuisi lähimmäisenrakkauden aate, joka sulkisi ulottumattomiin yleisen edun edelle menevän yksityisen riistokapitalismin erilaiset ilmentymät.

Elinkeinot ja teollisuus

Elinkeinojen harjoittaminen ja teollisuus tulisi olla kotimaisten tahojen omistuksessa. Ongelman muodostaa yritystoiminnan globalisoituminen, joka pitää yllä raudanlujaa kilpailua sekä naapurivaltiot harjoittavat ulkomaista tuotantoa, joka alentaa hyödykkeiden hintaa. Siten valtio, joka valmistaisi kaiken tai lähes kaiken kotimaassaan, ajautuisi rajuun kilpailuun vientimarkkinoilla, sillä halpatuontia olisi tarjolla. Tällöin Suomen tulisi käyttää tehostetusti kotimaisia energian muotoja ja lisätä agraaritaloutta. Yleensä ottaen tulisi tehostaa kotimaista primaarisektoria (raaka-aineet), jonka hyödyt suuntautuisivat myös sekundaarisektorille eli jalostukseen.

Selvää tietysti on, että työhön panostettu energia tuottaa tuotteiden kautta karttuvan hyödyn. Näin on asianlaita muun muassa maatalouden, rakennusalan, terveyden- ja sairaanhoidon sekä teollisuuden eri tuotannon alojen suhteen. Mikäli hyöty näistä tuotannon hedelmistä putoaisi omaan maahan ja sen kansalaisille, eikä välistä vetäville globaalisteille, vaurastuisi valtio, joka oikeuden mukaisesti hyötyä jakamalla turvaisi kansalaisilleen laadukkaan taloudellisen ja sosiaalisen elämän korkean tason.

Koska yllä mainittu systeemi toimii omavaraisena valtion sisällä, vaatii se silloin myös runsaasti kotimaista työvoimaa. Näin ollen voisi ajatella, että sana ”työttömyys” olisi harvinaisuus esittämässäni valtiossa.

Omistussuhteet

Valtion tulisi suvaita yksityisyrityksiä. Siten esimerkiksi ihmiset voisivat omistaa tietyn suuruisia maatalouksia, tuotantolaitoksia ja tietysti eri alojen käsityöverstaita, jotka olisivat hyvin suositeltavia kasvottoman ja aneemisen massatuotannon rinnalla. Kuitenkin kaikki ylisuuret valmisteteollisuuden alat ja suurmaatilat kuuluisivat valtion hallintaan, joissa kuitenkin olisi henkilökunnalla riittävän suuri prosentuaalinen osakkuus.

Julkinen sektori

Julkisen sektorin eri toimialueet ovat moninaiset. Niinpä päädymme esittämään lähimmäistään ajattelevan yhteiskunnan luonteeseen viitaten, että budjeteissa huomioitaisiin riittävän suuri osuus kullekin julkiselle sektorille. Tähän olisi kyllä varaa, sillä Suomi on rikasvaltio, mikäli se ei yllä pitäisi EU:n virkamieskoneistoa, eikä tuputtaisi pääomia kansainvälisille pankkiireille, investointipankeille, globaalien pankkiirien köyhdyttämille valtioille ja muille ylikansallisille yhtiöille sekä ei luovuttaisi maansa luonnonrikkauksia ulkomaisille omistajille. Elitistiset valtakoneistot nielevät hirvittävästi rahaa, ne ovat kuin muinainen foinikialaisten Molok jumala tai sen uhritapa Molok-kulttina, mikään ei riitä tyydyttämään sen vaatimuksia.

Ennen muuta valtiossa tulisi huomioida opetus- ja koulutussektorin laadukkuus. Sellaiset sairaat ilmiöt, kuten esim. äärimmäisyyksiin viety tasa-arvo ja sukupuolineutraali aivopesu pitäisi tyystin riisua opetusohjelmista ja niiden tuputtamisesta tulisi antaa rangaistuksia.

Muutenkin koulutusmaailmassa, viihde-, muotialalla, joukkoviestinnässä sekä yleensä yhteiskunnan kaikilla alueilla on sionistisen eliitin myrkyllinen vaikutus musertava, jonka seurauksena demoniset henget riehuvat vapaina sokaisten lähes kaikkien silmät ja seurauksena on kasvotonta sekä tasapäistä ihmismassaa, joka ahmii ’Big brother valvoo’ tyylistä henkistä kuonaa iltojensa viihteeksi.

Täten opetus- ja koulutussektorin, tiedonvälityksen, valtakunnan uutisten ja yms. viestinnän yhtenä tärkeimpänä tehtävänä olisi nostaa kansalaiset uutispimennosta ja muun sionistisen viihteen rappeuttamasta tilasta henkiseen kukoistukseen ja valveutuneisuuteen totuuteen pohjautuvalla viestinnällä sekä terveellä uskonnon filosofialla, jota esimerkiksi Emanuel Swedenborgin opetukset edustaa.

Swedenborg:

http://www.uusijerusalemi.com/XXVI.LUKU.html

http://uusijerusalemi.com/XX.LUKU.html

Luonnollisesti tulisi noudattaa pakolaiskiintiöitä sionistisen mafian masinoivan monikulttuurellisen sekamelskan estämiseksi tai ainakin vaimentamiseksi. Rasismia ei tietenkään tule hyväksyä ketään, eikä mitään etnistä ryhmää kohtaan, mutta pakolaispolitiikassa täytyy ottaa realiteetit huomioon. Pakolaispolitiikkaa täytyy voida kritisoida ilman rasismikortin heilahdusta.

Ruoan hintatason tuntuva alentaminen

Nykyisin Suomessa ruoka maksaa suhteettoman paljon, suomalaisten keskipalkkatasoon verrattuna. Tähän useita syitä ja yksi niistä on tavarantoimittajien antamien tuntuvien alennuksien siirtymättömyys kuluttajahintoihin. Tähän voisi olla ratkaisuna elintarvikekauppojen kilpailujen lisääminen tai elintarvikeliikkeiden siirtäminen valtionomistukseen, jolloin säädeltäisiin tavarantoimittajien alennuksien välittyminen kuluttajahintoihin.

Muualla Länsi-Euroopassa kaupan saama osuus ruoan hinnasta lienee laskusuunnassa, mutta Suomessa tilanne on päinvastainen. Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa vuonna 2011kauppa sai 37–39 prosenttia elintarvikkeiden hinnasta, mutta Suomessa ruhtinaalliset 52 prosenttia.

Ruoan hinta-tason alentamiseen voidaan vielä vaikuttaa muutamilla ideoilla: Kauppojen tulee karsia runsaasti turhia mainoksia, ennen muuta paperireklamointia.

Elintarvikkeiden maasta toiseen kuljetus on tuntuvasti vähennettävä. Tätä kuljetus muotoa tapahtuu muun muassa tukipolitiikan ansiosta.

Elintarvikkeiden arvonlisä veroa voitaisiin vieläkin pienentää.

Lisäksi ruoan hinta alentuisi, jos tukkuliikkeitä karsittaisiin pois ja siten tavara kuljetettaisiin suoraan vähittäiskauppojen varastoon. Näitä vähittäiskauppojen varastoja tulisi tietysti, kuten logistiikkaa, tässä tapauksessa modifioida paremmaksi. Myös maataloustuottajat voisivat myydä valmisteitaan suoraan kuluttajalle omistamiensa meijereiden ja teurastamojen välityksellä, mikäli nämä tuottajat tällaiseen lisäykseen ryhtyisivät.

Tärkeää olisi huomioida se, että kaupat noteeraisivat saamiensa hintojen alentamisen myös edelleen kuluttajahintoihin.

(Ruoan hintatason kalleudesta on tehty tutkimuksia, josta yksi löytyy Taloussanomista 23.8.2011)

Päätelmiä

Alussa puhuttiin Platonin valtion malliin sisältyvästä ihmisten luonteen kolmesta eri tyypistä. Nämä ihmissielun eri muodot sijoittuivat valtiossa omaan luokkaansa joko järki- into- tai himosieluna. Sijoituttiin siis luonteensa perusteella. Vastaavasti myös Swedenborgilla oli kolmijakoinen ajattelu metodi, joka kuvasi taivaallista yhteiskuntamuotoa. Myös maanpäällisessä valtiossa voitaisiin väljästi huomioida esimerkiksi ES:n esittämä kolmijako, joka ei missään tapauksessa olisi ylhäältä ohjattua, vaan ihmisten itsensä vapaaehtoisesti valitsema vaihtoehto. ES:a mukaillen siinä taivaallisen eli coelestiaalisen yhteiskunta katsomukseen olisivat liittyneet he, jotka tahtovat vilpittömästi noudattaa uskontonsa lainalaisuuksia, juuri siitä syystä, että ne ovat Jumalasta ja siten ovat aitoja totuuksia ja hyvyyksiä. Lisäksi he tahtovat kuulua coelestiaalisiin siksi, että he näin menetellen olisivat eniten hyödyksi yhteiskunnalleen, omaa kunniaansa huomioimatta. Puolestaan he, jotka tahtovat olla spirituaalisia ovat kiintyneitä filosofiseen pohdintaan, joka koskee myös yhteiskunnan arvomaailmaa suhteessa Jumalallisiin hyvyyksiin sekä totuuksiin, kuten myös keskittymistä siihen kuinka taivaallinen yhteiskuntarakenne voisi toteutua vastaavaisuutena ajassa ja paikassa. Luonnollisesti tämäkin ryhmä haluaa olla hyödyksi yhteiskunnassa lähimmäisilleen samoin kuin coelestiaaliset, mutta spirituaaliset eivät pysty siihen yhtä vilpittömästi.

Viimeisenä ryhmänä olisivat he, jotka eivät olisi kiinnostuneita coelestiaalisista tai spirituaalisista kysymyksistä, vaan heille riittäisi ulkoisen yhteiskunnallisen moraalin täyttäminen. Tähän heille riittäisi motiiveiksi ymmärrys yhteiskuntajärjestyksen säilymisestä kaikkine mukavuuksineen ja etuineen yhteiskunnallisten sääntöjen ja lakien noudattamisen takia, vaikkakin hyvän tekeminen tapahtuisi enemmän itsekkyyteen perustuen. Tähän ryhmään ilmeisesti sisältyisi myös kohtalaisen hyviä ja moraalillisia ihmisiä, mutta henkisen käsityskyvyn heikkous olisi esteenä kohoamiseen spirituaaliselle tai coelestiaaliselle tasolle. Tässä oli siis suurpiirteinen jako siitä miten regeneroitunut valtio ottaisi vastaan kehittymisensä haasteet. Luonnollisesti myös muita ihmisenluonnon kirjoa olisi yhteiskunnissa olemassa./MJ

Lähteet

Platon (suomennos julkaistu: 2012). Valtio. Otava

Swedenborg, Emanuel (1940). Taivas sen ihmeet ja helvetti. Hyvinkään kirjapaino.

Taloussanomat (23.8.2011). Saatavilla http://www.taloussanomat.fi/myynti/2011/08/23/20-syyta-miksi-ruoka-maksaa-suomessa-liikaa/201111700/135